Ban hành chương trình công tác của UBND tỉnh Ninh Bình năm 2018
Thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về những giải pháp chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách năm 2018; triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XIV.

Để chủ động trong chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ, ngày 18/01/2018, UBND tỉnh ban hành Chương trình công tác số 185/QĐ-UBND năm 2018 với mục tiêu: Phát triển mạnh kinh tế trên cơ sở nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, tập trung cho các ngành, các sản phẩm chủ lực; phát huy tối đa các cơ chế chính sách của tỉnh. Nâng cao tốc độ tăng trưởng ngành công nghiệp và dịch vụ; phát triển nông nghiệp ổn định gắn với xây dựng nông thôn mới; thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; làm tốt công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Chú trọng hiệu quả công tác cải cách hành chính và nâng cao năng lực cạnh tranh, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và hỗ trợ cho doanh nghiệp. Tập trung xúc tiến, thu hút các dự án đầu tư lớn, công nghệ cao, thân thiện với môi trường tại các khu vực kinh tế có tiềm năng theo quy hoạch. Thực hiện tốt cơ chế quản lý đầu tư, quản lý ngân sách. Triển khai có hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Tiếp tục thực hiện tốt các mục tiêu an sinh, phúc lợi xã hội, chăm sóc người có công, bảo vệ môi trường, nâng cao đời sống nhân dân. Tổ chức tốt các hoạt động Kỷ niệm 1.050 năm nhà nước Đại Cồ Việt. Tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế. Củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, giải quyết tốt đơn thư, khiếu nại, tố cào. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác điều hành, quản lý nhà nước của chính quyền các cấp từ tỉnh đến cơ sở.

Ninhbinh.gov.vn


BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH