Lượt xem: 388

Kế hoạch truyền thông phục vụ Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022

Đồng chí Trần Song Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia tỉnh vừa ký ban hành Kế hoạch số 134/KH-BCĐ về truyền thông phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022.

Thông qua Kế hoạch góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Ninh Bình. Khơi dậy tinh thần tự giác, ý chí quyết tâm, ý thức trách nhiệm cao của chính quyền và nhân dân trong toàn tỉnh tham gia hưởng ứng xây dựng Chương trình nông thôn mới; tuyên truyền, phổ biến những kết quả đã đạt được, bài học kinh nghiệm, cách làm hay, cách làm sáng tạo, những tấm gương, điển hình tiên tiến trong thực hiện Chương trình để nhân rộng trên địa bàn tỉnh. Phát huy vai trò chủ thể của người dân trong việc chủ động, tích cực tham gia thực hiện Chương trình theo phương châm “dân biết, làm bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng”;

Đồng thời, kêu gọi, huy động sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cùng chung tay xây dựng Chương trình nông thôn mới với đa dạng các hình thức, cách thức tiếp cận tạo sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ về đích nông thôn mới tỉnh Ninh Bình năm 2024; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá các tiềm năng, lợi thế, các sản phẩm đặc trưng của tỉnh Ninh Bình đến người dân trong và ngoài tỉnh, góp phần quảng bá, thúc đẩy du lịch Ninh Bình; giới thiệu các sản phẩm đạt sao OCOP, sản phẩm có khả năng phát triển góp phần làm tăng trưởng kinh tế nông thôn.

Ban chỉ đạo thực hiện các Chương trình MTQG tỉnh Ninh Bình yêu cầu công tác truyền thông, thông tin tuyên truyền phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, khách quan bằng nhiều hình thức; nội dung tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm, có lộ trình, bám sát với chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước và đề án xây dựng nông thôn mới ; các cấp, các ngành chủ động xây dựng kế hoạch truyền thông, tuyên truyền xây dựng nông thôn mới phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; phối hợp chặt chẽ trong triển khai thực hiện các chương trình; phát huy những lợi thế về truyền thông sẵn có, đồng thời lồng ghép, kết hợp với các chương trình có liên quan; kêu gọi sự tham gia, hưởng ứng của người dân, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội trong và ngoài tỉnh.

Nội dung tuyên truyền thực hiện theo Quyết định số 133/QĐ-BCĐ ngày 01/7/2022 của Ban chỉ đạo thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia tỉnh về việc phê duyệt Chương trình Truyền thông phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021 -2025.

Chương trình đưa ra các hình thức tuyên truyền cụ thể sau: tuyên truyền trên các phương tiện thông tin truyền thông; tuyên truyền trên các ấn phẩm; tuyên truyền thông qua các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, hội thi, hội nghị, hội thảo; tuyên truyền thông qua tập huấn và các hình thức khác.

Ban chỉ đạo thực hiện các Chương trình MTQG tỉnh Ninh Bình yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, xây dựng tổ chức thực hiện các nội dung của Chương trình trình Ban Chỉ đạo tỉnh ban hành; tổ chức thực hiện các nội dung của Chương trình; Chỉ đạo, hướng dẫn các hoạt động thông tin, tuyên truyền về Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và các chương trình chuyên đề; chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện truyền thông xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh; tổ chức giám sát, đánh giá, tổng kết, báo cáo theo định kỳ.

Các Sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm được phân công tại Quyết định số 133/QĐ-BCĐ ngày 01/7/2022 của Ban chỉ đạo thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia tỉnh về việc phê duyệt Chương trình Truyền thông phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2025 chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành phố để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo hiệu quả.

UBND các huyện, thành phố căn cứ vào chủ trương, định hướng xây dựng nông thôn mới của địa phương, xây dựng kế hoạch truyền thông trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2022 thuộc phạm vi quản lý, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc tăng cường các hoạt động thông tin, tuyên truyền về các chủ trương, chính sách, thành tựu trong xây dựng nông thôn mới của địa phương và của tỉnh; tổ chức giám sát, đánh giá, tổng kết cuối năm.

Kế hoạch số 134/KH-BCĐ của Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình MTQG tỉnh Ninh Bình.

An Na

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH