Lượt xem: 1142

Ninh Bình: Triển khai thực hiện công tác quy hoạch cán bộ

Ngày 01/6/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc đã ký ban hành Kế hoạch số 108/KH-UBND triển khai thực hiện công tác quy hoạch cán bộ.

Theo đó, Tỉnh triển khai thực hiện công tác quy hoạch cán bộ sẽ tạo sự chủ động có tầm nhìn chiến lược trong công tác cán bộ, bảo đảm tính kế thừa, phát triển và sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ cán bộ, giữ vững đoàn kết nội bộ và sự ổn định chính trị; chuẩn bị từ xa, từ sớm nguồn cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín, có trien vọng phát triến đưa vào quy hoạch đế có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm. Đồng thời đánh giá, rà soát để kịp thời đưa ra khỏi quy hoạch những cán bộ không đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện, không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Phương châm quy hoạch của tỉnh là “động” và “mở”. Trong đó, quy hoạch “động” là định kỳ rà soát, bổ sung, điều chỉnh để đưa ra khỏi quy hoạch những cán bộ không còn đủ tiêu chuẩn, điều kiện, không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước hoặc uy tín thấp và kịp thời bổ sung vào quy hoạch những cán bộ có pham chất, năng lực, uy tín, triển vọng phát triển; Quy hoạch “mở” được hiểu là không khép kín trong từng địa phương, cơ quan, đơn vị mà cần mở rộng nguồn cán bộ từ nơi khác để đưa vào quy hoạch những cán bộ đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện và yêu cầu nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị.

UBND tỉnh xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ kế tiếp được thực hiện một lần vào năm thứ hai nhiệm kỳ hiện tại của bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp; hằng năm tiến hành rà soát, bố sung quy hoạch từ 01 đến 02 lần cho cả nhiệm kỳ hiện tại và nhiệm kỳ kế tiếp; lần thứ nhất trong quý I, báo cáo kết quả phê duyệt quy hoạch trong quý II; trường hợp rà soát, bổ sung quy hoạch lần thứ 2 trong năm phải báo cáo ít nhất sau 30 ngày kế từ ngày cấp có thấm quyền quyết định phê duyệt quy hoạch.

Thẩm quyền phê duyệt quy hoạch thực hiện theo quy định phân cấp của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; thời gian phê duyệt quy hoạch trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ khi nhận được tờ trình, hồ sơ nhân sự, cấp có thẩm quyền phải xem xét, phê duyệt quy hoạch. Trường hợp cần thiết, có thể kéo dài thời gian nhưng không quá 15 ngày làm việc.

Nhân sự quy hoạch phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau: phải có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tương ứng với chức danh bổ nhiệm; cán bộ quy hoạch các chức danh thuộc diện UBND tỉnh quản lý: Đối tượng 1 phải đáp ứng tiêu chuẩn lý luận chính trị tương ứng của chức danh bổ nhiệm; đối tượng 2 có thể chưa bảo đảm tiêu chuẩn lý luận chính trị nhưng sau khi được quy hoạch phải có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng để hoàn thiện tiêu chuẩn lý luận chính trị theo quy định. Chưa nhất thiết phải đáp ứng ngay các tiêu chuẩn: kinh qua chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp dưới, trình độ quản lý nhà nước...

Đối với cán bộ được quy hoạch nhiệm kỳ kế tiếp phải đủ tuổi công tác ít nhất 1 nhiệm kỳ (60 tháng) đối với đối tượng 1 và ít nhất 2 nhiệm kỳ (120 tháng) đối với đối tượng 2. Nhiệm kỳ 2026-2031 Nam sinh từ tháng 5/1969, nữ sinh năm từ tháng 9/1972 trở lại đây; khi rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ hiện tại, cán bộ đưa vào quy hoạch phải còn đủ tuổi công tác ít nhất 72 tháng đối với đối tượng 1 và ít nhất 02 nhiệm kỳ (120 tháng) đối với đối tượng 2. Nhiệm kỳ 2026-2031: Nam sinh từ tháng 5/1969, nữ sinh năm từ tháng 9/1972 trở lại đây.

Đối với quy hoạch nhiệm kỳ kế tiếp 2026-2031, thời điểm tính tuổi quy hoạch các chức danh lãnh đạo diện UBND tỉnh quản lý nhiệm kỳ 2026-2031 là thời điểm bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp tháng 5/2026; thời điểm tính tuổi rà soát, bổ sung quy hoạch là thời điểm Sở Nội vụ nhận được tờ trình và hồ sơ nhân sự theo quy định.

Về số lượng cơ cấu: mỗi chức danh lãnh đạo, quản lý quy hoạch không quá 03 người và một người quy hoạch không quá 03 chức danh ở cùng cấp phê duyệt quy hoạch; phấn đấu quy hoạch theo cơ cấu ba độ tuổi (khoảng cách giữa các độ tuổi là 5 năm); tỷ lệ quy hoạch cán bộ trẻ (dưới 40 tuổi) từ 15% trở lên, cán bộ nữ từ 25% trở lên. Tỉ lệ cán bộ người dân tộc thiểu số phù hợp với từng địa bàn, lĩnh vực.

Đối với quy trình quy hoạch gồm quy trình xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ kế tiếp từ nguồn nhân sự tại chỗ và quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch hằng năm từ nguồn nhân sự tại chỗ hoặc từ nguồn nhân sự ở nơi khác.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị cần nắm vững và thực hiện công tác quy hoạch cán bộ đảm bảo nguyên tắc, mục đích, yêu cầu và những nội dung cụ thể theo Quy định số 50-QD/TW ngày 27/12/2021 của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ; Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW ngày 15/02/2022 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn một số nội dung cụ thể về công tác quy hoạch và Kế hoạch số 65-KH/TU ngày 08/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; quy hoạch cán bộ phải xuất phát từ tình hình thực tế đội ngũ cán bộ, yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị trong nhiệm kỳ và định hướng nhiệm kỳ kề tiếp; đồng thời, gắn kết chặt chẽ với các khâu khác trong công tác cán bộ. Bảo đảm sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng và tập thể lãnh đạo có thẩm quyền, nguyên tắc tập trung dân chủ, công bằng, công tâm, khách quan, công khai, minh bạch; rà soát, đánh giá toàn diện nguồn cán bộ trước khi đưa vào danh sách giới thiệu nhân sự quy hoạch. Không đề xuất, phê duyệt quy hoạch những trường hợp không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện. Không thực hiện quy hoạch đồng thời với việc đề xuất bố nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử vào một chức danh lãnh đạo, quản lý (việc thực hiện quy trình bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử vào chức danh quy hoạch chỉ được thực hiện sau khi phê duyệt quy hoạch ít nhất 03 tháng); thực hiện phương châm quy hoạch “động” và “mở”. Chỉ quy hoạch chức danh cao hơn, không quy hoạch chức vụ đang đảm nhiệm. Quy hoạch cấp ủy các cấp phải gắn với quy hoạch lãnh đạo, quản lý; lấy quy hoạch các chức danh cấp ủy làm cơ sở để quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý; quy hoạch cấp dưới làm cơ sở cho quy hoạch cấp trên. Coi trọng chất lượng, không vì số lượng, cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn; đồng thời, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và có biện pháp hiệu quả đế phấn đấu thực hiện cơ cấu ba độ tuổi (khoảng cách giữa các độ tuổi là 05 năm), tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiếu số trong quy hoạch cấp ủy, các chức danh lãnh đạo, quản lý.

Xem chi tiết Kế hoạch số 108/KH-UBND của UBND tỉnh tại đây.

An Na

 

 

1 2 3 4 5  ... 
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH