Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018
Sáng 08/02, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ chủ trì hội nghị.

Cùng dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương còn có Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ; các thành viên Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ; đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương và đại diện lãnh đạo tại 63 điểm cầu trên cả nước.

Tại điểm cầu Ninh Bình, dự hội nghị có đồng chí Tống Quang Thìn, TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trong tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018  của Ban Chỉ đạo; kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban Chỉ đạo.

Quang cảnh hội nghị

Trong năm 2017, công tác cải cách hành chính tiếp tục được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ quan tâm, chỉ đạo xuyên suốt, linh hoạt, toàn diện nhằm đẩy nhanh tiến trình cải cách, hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng kinh tế - xã hội trong năm, đồng thời, từng bước đáp ứng nhu cầu phát triển và hội nhập của đất nước. Chính phủ đã ban hành nhiều Nghị quyết liên quan đến CCHC, nhất là về công tác xây dựng pháp luật, đơn giản hoá thủ tục hành chính.

Đặc biệt, công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, pháp luật được coi là nhiệm vụ trọng tâm. Ưu tiên hàng đầu của Chính phủ trong năm 2017, nhất là các thể chế về doanh nghiệp, đầu tư, kinh doanh và an sinh xã hội. Chính phủ đã tham mưu, trình Quốc hội ban hành 18 luật; các bộ, ngành đã trình Chính phủ ban hành 166 Nghị định để điều chỉnh các quan hệ kinh tế - xã hội mới phát sinh. Bên cạnh đó, các bộ, ngành, địa phương đã thường xuyên rà soát nhằm sắp xếp, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc theo hướng tinh gọn, giảm các đầu mối trung gian, khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lập chức năng, nhiệm vụ, đảm bảo một việc chỉ do một cơ quan chủ trì, chịu trách nhiệm chính.

Việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích đến nay: 100% bộ, ngành, địa phương đã tiến hành công bố danh sách TTHC được thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích; có 61/63 tỉnh/thành phố đã ký kết thỏa thuận cung ứng dịch vụ với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam; 51/63 địa phương đã đào tạo tập huấn nghiệp vụ về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC cho nhân viên bưu điện. Một năm qua, đã có trên 8 triệu lượt hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC được gửi, nhận qua dịch vụ bưu chính công ích; tình trạng nợ đọng văn bản quy định chi tiết giảm đáng kể so với năm 2016; việc ứng dụng công nghệ thông tin được đẩy mạnh, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước...

Những nỗ lực CCHC thời gian qua đã có những đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế và được người dân, doanh nghiệp và cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Từ đầu năm đến nay, đã có gần 127.000 doanh nghiệp thành lập mới. Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) cao nhất trong 10 năm gần đây, đạt khoảng 17,5 tỷ đô la Mỹ. Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới, môi trường kinh doanh của Việt Nam tăng 14 bậc so với năm 2016, xếp vị trí 68/190 quốc gia và nằm trong nhóm dẫn đầu của các nước ASEAN. 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được thì công tác CCHC còn tồn tại một số hạn chế như: Chất lượng văn bản quy phạm pháp luật trên một số lĩnh vực còn hạn chế; công tác theo dõi thi hành pháp luật còn một số bất cập, thiếu nguồn lực để triển khai...

Năm 2018, sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các nội dung liên quan đến công tác CCHC; thực hiện nghiêm các Nghị quyết của Đảng, các kết luận, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh CCHC, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; tăng cường giám sát, kiểm tra tình hình thực hiện các văn bản chỉ đạo, điều hành CCHC; triển khai hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền CCHC...

Đối với tỉnh Ninh Bình, công tác CCHC luôn được các cấp chính quyền quan tâm chỉ đạo, đến nay tỉnh đã hoàn thành 100% các nhiệm vụ theo Kế hoạch CCHC năm 2017. 100% các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện/xã đã thực hiện công khai TTHC; 18/18 sở, ngành, 8/8 huyện, thành phố; tính đến hết ngày 31/8/2017, trên hệ thống Cổng dịch vụ công tỉnh Ninh Bình đã cung cấp và đưa vào sử dụng thực nghiệm được tổng số 1.983 dịch vụ công trực tuyến, trong đó, mức độ 2 là 1.489 thủ tục, mức độ 3 là 381 thủ tục, mức độ 4 là 113 thủ tục; tổng số hồ sơ tiếp nhận qua dịch vụ công trực tuyến tính đến ngày 14/11/2017 là 9.987 hồ sơ, đã giải quyết 9.075 hồ sơ...bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN 9001:2008 trong quản lý nhà nước đang được duy trì và phát huy tác dụng tích cực trong hoạt động phục vụ tổ chức và công dân...

Tại hội nghị, các đại biểu tại trung ương và một số điểm cầu trên cả nước đã tham gia tham luận làm rõ những kết quả đã đạt được, những tồn tại, hạn chế cũng như đề xuất các giải pháp giúp cho công tác cải cách hành chính trong năm 2018 được tốt hơn.

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình nhấn mạnh, cải cách TTHC là một nhiệm vụ lớn được Đảng và Nhà nước xác định là khâu đột phá chiến lược để thúc đẩy phát triển KT-XH; là sự quyết tâm của Chính phủ trong xây dựng Chính phủ kiến tạo, phát triển, liêm chính, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Với sự nỗ lực, quyết tâm đổi mới của Chính phủ và các địa phương công tác CCHC, CCTTHC đạt được nhiều kết quả nổi bật như: Đạt 13/13 chỉ tiêu, kế hoạch trong phát triển KT-XH, JDP năm 2017 tăng vượt chỉ tiêu đạt 6,81%...những kết quả tích cực trên đã góp phần vào sự phát triển chung của đất nước; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, quyết tâm của các Bộ, ngành trung ương và địa phương trong triển khai các nhiệm vụ CCHC, CCTTHC thời gian vừa qua; Trong năm 2018 Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình yêu cầu các Bộ, ngành trung ương và địa phương cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục khó khăn, tồn tại phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà Đảng, Chính phủ, nhân dân đã giao. Trong đó cần tiếp tục phát huy và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, phổ biến quấn triệt các chủ chương, Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về CCHC, CCTTHC, làm chuyển biến nhận thức thông qua hệ thống chính trị và bộ máy công quyền, làm cho cán bộ công chức, viên chức nhà nước thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ, cán bộ là công bậc của dân, phải gần dân, hiểu dân, học dân, trọng dân, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân…Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình tin tưởng rằng với nỗ lực, quyết tâm, đoàn kết các Bộ, ngành trung ương và địa phương sẽ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà Đảng, Chính phủ và nhân dân giao cho.

Ninhbinh.gov.vn

 


BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH