Gặp mặt người có uy tín trong đồng bào DTTS huyện Nho Quan nhân dịp Tết nguyên đán Mậu Tuất 2018
Sáng ngày 05/02, UBND huyện Nho Quan đã tổ chức buổi gặp mặt người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số nhân dịp Tết nguyên đán Mậu Tuất 2018.

D bui gp mt có đng chí Đinh Chung Phng, TVTU, Phó Ch tch Thường trc UBND tnh; lãnh đo đi din mt s s, ban, ngành, đoàn th ca tnh; lãnh đo Huyn y, HĐND, UBND huyn Nho Quan và đông đo người có uy tín trong đng bào dân tc thiu s trên đa bàn huyn.

Quang cnh bui gp mt

Hin nay, người có uy tín trong đng bào DTTS huyn Nho Quan có 57 người, trong đó có 4 n, 53 nam. Thi gian qua, cp y, chính quyn đa phương luôn quan tâm, cung cp thông tin, hướng dn và đ xut mt s nhim v cho người có uy tín đ tuyên truyn, vn đng đng bào DTTS thc hin các chính sách ca đng và Nhà nước, các phong trào thi đua, cuc vn đng ca đa phương. bên cnh đó, cp y, chính quyn cũng to điu kin cho người có uy tín tham gia vào các hot đng ca đa phương và ban giám sát các chương trình d án. Kết qu làm chuyn biến nhn thc và đi sng ca đng bào dân tc thiu s trong sn xut, kinh doanh, xóa đói, gim nghèo; gi gìn, phát huy bn sc văn hóa dân tc, tích cc tham gia gi gìn an ninh trt t ti đa phương.

 

Đng chí Đinh Chung Phng, Phó Ch tch UBND tnh phát biu ti bui gp mt

Phát biu ti bui gp mt, đng chí Đinh Chung Phng, Phó Ch tch UBND tnh cho biết: Đng bào các dân tc thiu s tnh Ninh Bình có 6.700 h, vi 27 ngàn nhân khu là đng bào DTTS, trong đó dân tc Mường 25 ngàn người, còn li là các dân tc khác. Đng bào các dân tc sinh sng va tp trung, va xen k ti 89 thôn, bn thuc huyn Nho Quan và th xã Tam Đip. Đng bào luôn phát huy truyn thng đoàn kết, bình đng gia các dân tc, góp phn gi vng an ninh chính tr, trt t xã hi đa phương, tích cc lao đng sn xut, phát trin kinh tế h gia đình. Thc hin Quyết đnh s 18/2011/QĐ-TTg ngày 18/3/2011 ca Th tướng Chính ph. Toàn tnh hin có 58 ông, bà là người có uy tín trong đng bào dân tc thiu s, đi din cho trên 27 ngàn đng bào DTTS ca tnh Ninh Bình. Đây là nhng người con ưu tú nht ca đng bào các DTTS tnh Ninh Bình. Các c, các bác thc s là tm gương, là ch da tinh thn cho thế h tr trên mi lĩnh vc ca đi sng văn hóa - xã hi vùng dân tc.

Đng chí Phó Ch tch Đinh Chung Phng đã biu dương, ghi nhn nhng đóng góp ca người có uy tín trong tuyên truyn vn đng nhân dân phát trin kinh tế - xã hi góp phn vào thành tích chung ca huyn, ca tnh.

Đng chí Đinh Chung Phng, Phó Ch tch UBND tnh đã trao 57 sut quà cho người có uy tín trên đa bàn huyn Nho Quan

Ti bui gp mt, đng chí Đinh Chung Phng, Phó Ch tch UBND tnh đã trao 57 sut quà cho người có uy tín trên đa bàn huyn Nho Quan. 
Nhân d
p xuân mi Mu Tut 2018, thay mt Tnh y, HĐND và UBND tnh, đng chí gi li kính chúc các c, các bác và toàn th đng bào DTTS tnh Ninh Bình năm mi an khang - thnh vượng và mong mun rng vi uy tín cá nhân ca mình, kính đ ngh các c, các bác tiếp tc có nhng đóng góp nhiu hơn na cho s nghip xây dng và bo v t quc.

Ninhbinh.gov.vn


BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH