Huyện Yên Khánh
Thực hiện Chỉ thị 39 của Bộ chính trị, huyện đã tập trung chỉ đạo đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp tổ chức phong trào thi đua. Nội dung thi đua vừa mang tính toàn diện song mang tính đặc thù theo yêu cầu nhiệm vụ từng ngành, từng địa phương, đơn vị đồng thời theo thời gian.
Trong 5 năm qua, phong trào thi đua của huỵên được phát động toàn diện trên mọi lĩnh vực kinh tế, văn hoá xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị. Kết quả phong trào thi đua đã giúp cho huyện thực hiện đạt và vượt  các chỉ tiêu kinh tế xã hội hàng năm đề ra. Kinh tế của huỵên có bước phát triển khá, năng suất lúa của huyện thường đứng đầu tỉnh. Phong trào thi đua chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, vật nuôi , cây trồng của huyện diễn ra thường xuyên liên tục; đặc biệt phong trào sản xuất vụ đông của huyện đã trở thành điển hình của huyện, tỉnh bạn đến tham quan học tập.

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH