Vốn tín dụng Ngân hàng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn góp phần xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh của ngành Ngân hàng Ninh Bình

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của NHNN Việt Nam, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cùng cả hệ thống chính trị và đông đảo nhân dân đã chung vai, góp sức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng; tạo nên nhiều chuyển biến mới trong phát triển nông nghiệp, bộ mặt nông thôn được đổi mới, đời sống nông dân được cải thiện và nâng lên, an sinh xã hội ngày càng được đảm bảo, các điều kiện về giáo dục, y tế, văn hóa được cải thiện, xóa đói giảm nghèo đạt được nhiều tiến bộ...

Trong năm 2017, ngành Ngân hàng Ninh Bình đã chủ động quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời có hiệu quả các chủ trương, chính sách của  Đảng và Nhà nước, nghiêm túc thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của NHNN Việt Nam, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM; đã triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới. Luôn xác định mở rộng đầu tư tín dụng nhằm thực hiện có hiệu quả chủ trương phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng NTM là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của các ngân hàng, TCTD trên địa bàn tỉnh.

Kết quả thực hiện Chính sách tín dụng đối với nông nghiệp, nông thôn và xây dựng NTM của các ngân hàng, TCTD trên địa bàn đã góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh nhất là đối với địa bàn nông thôn. Hàng trăm nghìn lượt hộ dân và các đối tượng khách hàng khác ở nông thôn đã tiếp cận được nguồn vốn tín dụng ngân hàng để phát triển sản xuất kinh doanh, thoát nghèo và làm giàu. Vốn đầu tư tín dụng  đã góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cây trồng, con nuôi, cơ cấu mùa vụ, tạo điều kiện cải tiến và áp dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp, duy trì và phát triển ngành nghề truyền thống, dần đẩy lùi cho vay nặng lãi và đảm bảo an sinh xã hội ở nông thôn.

Tính đến 31/12/2017 (từ đầu năm 2011 đến 31/12/2017), tổng doanh số cho vay XDNTM của các NH, TCTD trên địa bàn tỉnh đạt 93.557 tỷ đồng; doanh số cho vay của năm 2017 đạt 12.732 tỷ đồng, tăng 1.208 tỷ đồng so với cuối năm 2016. Dư nợ cho vay đến 31/12/2017 đạt 15.000 tỷ đồng, tăng 2.940 tỷ đồng (24,4%) so với cuối năm 2016. Số khách hàng còn dư nợ 110.000 khách hàng, trong đó 144 doanh nghiệp, 109.817 hộ dân và 39 HTX.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, của NHNN Việt Nam trong năm 2017 ngành NHNB đã thực hiện có hiệu quả các chính sách, chương trình tín dụng nhằm hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh cho các thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh góp phần hỗ trợ xây dựng NTM, như chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP; cho vay giảm tổn thất trong nông nghiệp theo Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg; cho vay phát triển thủy sản theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ... Trong đó: Dư nợ cho vay phát triển nông nghiệp nông thôn đến 31/12/2017 đạt 15.312 tỷ đồng, tăng 1.556 tỷ đồng (11,3%) so với cuối năm 2016. Dư nợ cho vay giảm tổn thất trong nông nghiệp đến 31/12/2017 đạt 55 tỷ đồng, tăng 12 tỷ đồng so với cuối năm 2016 với 135 khách hàng vay vốn (tăng 27 khách hàng so với cuối năm 2016) còn nợ vay ngân hàng; số tiền lãi được hỗ trợ lãi suất trong năm 2017 là 4,7 tỷ đồng, tăng 2,09 tỷ đồng so với cuối năm 2016.

 Đến 31/12/2017, có 03 chủ tàu được các NHTM cho vay 69,9 tỷ đồng để đóng mới 04 tàu đánh bắt hải sản xa bờ theo quy định tại Nghị định 67 của Chính phủ. Bên cạnh đó, hệ thống ngân hàng Ninh Bình đã tham gia, đóng góp tích cực, hiệu quả vào chương trình an sinh xã hội đối với hộ nghèo, gia đình chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội…trong đó đóng góp hỗ trợ xây dựng nông thôn mới (xây dựng và trang thiết bị cho các cơ sở giáo dục, văn hóa, y tế...) đối với các xã trên địa bàn với số tiền đã hỗ trợ 203.684 triệu đồng, riêng năm 2017 các Ngân hàng, TCTD trên địa bàn đã hỗ trợ 25.558 triệu đồng.

Với những kết quả đã đạt được và từ thực tiễn tổ chức, triển khai thực hiện Chương trình MTQG XDNTM trên địa bàn tỉnh, ngành ngân hàng Ninh Bình rút ra được bài học kinh nghiệm cơ bản sau: Có sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ Tỉnh đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện chương trình đồng bộ, toàn diện, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, then chốt của cả hệ thống chính trị và toàn dân.

Công tác thông tin tuyên truyền đóng vai trò hết sức quan trọng, thông qua đó các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên quán triệt, triển khai thực hiện; người dân tin tưởng, phấn khởi tích cực hưởng ứng, tham gia. Ngành Ngân hàng đã chủ động, tích cực quán triệt, triển khai, xây dựng Chương trình hành động; các TCTD xây dựng chiến lược cụ thể hướng tới khu vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn như: Chiến lược kinh doanh; kế hoạch phát triển mạng lưới chi nhánh; công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ; tập huấn cho cán bộ kiêm nghiệm từ các tổ chức chính trị xã hội; đa dạng hóa các hình thức huy động vốn, cân đối nguồn vốn để đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn; đẩy mạnh cải cách và đơn giản hóa thủ tục vay vốn; phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, đoàn thể ở địa phương trong việc hướng dẫn người dân hoàn thiện thủ tục vay. Cán bộ tín dụng luôn sâu sát tìm hiểu nhu cầu thực tế của người dân để tư vấn, hướng dẫn, giúp đỡ họ tiếp cận và sử dụng vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả đồng thời giám sát được khoản vay đảm bảo an toàn đồng vốn.

Phát triển nông nhiệp, nông thôn và xây dựng NTM đòi hỏi nguồn vốn đầu tư lớn, do vậy ngoài nguồn vốn tín dụng Ngân hàng, thì việc huy động các nguồn vốn khác đóng vai trò hết sức quan trọng như: Vốn NSNN, vốn lồng ghép, vốn hỗ trợ từ tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và từ cộng đồng dân cư đóng góp cho xây dựng NTM…

Để tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu Quốc gia XDNTM trên địa bàn tỉnh, ngành Ngân hàng Ninh Bình rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ tạo điều kiện của các cấp, ngành nhất là trong công tác thông tin, tuyên truyền để triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của Ngân hàng Nhà nước trong lĩnh vực tiền tệ, tín dụng, ngân hàng góp phần định hướng dư luận và triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả mục tiêu, định hướng chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng liên quan đến đời sống nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh...

Ninhbinh.gov.vn (tổng hợp)


BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH