Lượt xem: 372

Kim Sơn ban hành Kế hoạch phòng, chống bệnh lùn sọc đen hại lúa vụ Mùa năm 2022

Nhằm chủ động áp dụng có hiệu quả các biện pháp phòng, chống bệnh lùn sọc đen hại lúa và rầy lưng trắng môi giới truyền bệnh, bảo vệ sản xuất lúa vụ Mùa năm 2022, đồng thời, nâng cao năng lực cho cán bộ kỹ thuật cơ sở và nông dân; tổ chức cộng đồng phòng chống bệnh lùn sọc đen hại lúa vụ Mùa năm 2022 và các năm tiếp theo; đảm bảo khống chế không để bệnh bùng phát thành dịch gây hại, ảnh hưởng đến năng suất; vừa qua UBND huyện Kim Sơn ban hành Kế hoạch phòng, chống bệnh lùn sọc đen hại lúa vụ Mùa năm 2022.

Huyện sẽ tập trung một số giải pháp phòng, chống bệnh lùn sọc đen hại lúa vụ Mùa năm 2022 như: Tăng cường tuyên truyền (tập huấn, hội thảo, truyền thanh, phát tờ rơi... ) về tác hại, mức độ nguy hiểm, nguyên nhân, triệu chứng của bệnh lùn sọc đen hại lúa; các biện pháp phòng chống dịch bệnh hiệu quả và các quy định về phòng chống dịch bệnh. Thường xuyên theo dõi tình hình phát sinh của rầy nâu và rầy lưng trắng; thu thập, giám định mẫu rầy, mẫu lúa theo đúng quy định. Tổ chức tiêu hủy ngay những cây bị bệnh, tránh phát tán nguồn bệnh. Tiêu hủy những diện tích bị bệnh nặng không còn khả năng cho năng suất bằng biện pháp cày vùi; trước khi tiêu hủy phun thuốc trừ rầy bằng loại thuốc tiếp xúc. Những diện tích nhiễm bệnh nhẹ, tận thu năng suất và cày vùi ngay sau khi thu hoạch. Những diện tích lúa chưa nhiễm bệnh nhưng ở trong vùng dịch, sau khi thu hoạch xong phải vệ sinh đồng ruộng bằng cách cày vùi toàn bộ gốc rạ không để lúa tái sinh. Thực hiện tốt các biện pháp phòng, trừ bệnh theo Quy trình kỹ thuật quản lý bệnh lùn sọc đen theo Hướng dẫn chuyên môn và Rà soát, thống kê, lập danh sách quản lý các cơ sở kinh doanh thuốc BVTV trên địa bàn huyện; cùng với, tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật cung ứng đúng chủng loại thuốc chất lượng và chấp hành đúng quy định của pháp luật về kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật.

Để triển khai hiệu quả Kế hoạch phòng, chống bệnh lùn sọc đen hại lúa vụ Mùa năm 2022, UBND huyện Kim Sơn yêu cầu đảm bảo sự chỉ đạo chặt chẽ của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các ngành, các địa phương trong tổ chức thực hiện; tránh lãng phí, hạn chế ô nhiễm môi trường trong quá trình phòng chống dịch bệnh. Thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống bệnh lùn sọc đen và rầy môi giới truyền bệnh theo quy trình kỹ thuật quản lý bệnh lùn sọc đen hại lúa. Áp dụng các biện pháp phòng bệnh sớm ngay từ đầu các vụ sản xuất và mang tính cộng đồng, theo phương châm phòng là chính. Thường xuyên theo dõi diễn biến của bệnh lùn sọc đen, các biện pháp phòng bệnh phải được thực hiện trên tất cả các vùng trồng lúa, đặc biệt ở các vùng đã nhiễm bệnh ở vụ Mùa 2021 và vụ Đông xuân 2022.

Chi tiết xem tại Kế hoạch số 138/KH-UBND của UBND huyện Kim Sơn.

CTV Kim Liên

 

 

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH