Giao ban công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm
Ngày 8/7, UBKT Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016. Đồng chí Tô Văn Từ, TVTU, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì hội nghị
6 tháng đầu năm, cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp trong Đảng bộ tỉnh đã tổ chức quán triệt kịp thời và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác kiểm tra, giám sát phục vụ thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và bầu đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021.
UBKT các cấp đã có nhiều cố gắng trong thực hiện chức năng tham mưu giúp cấp ủy xây dựng và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều 30, Điều 32, Điều lệ Đảng theo chương trình, kế hoạch đã đề ra. Công tác kiểm tra, giám sát đã đáp ứng được yêu cầu phục vụ trực tiếp, thường xuyên cho sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp.

6 tháng đầu năm, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong Đảng bộ tỉnh đã kiểm tra 74 tổ chức đảng, 79 đảng viên, giám sát chuyên đề đối với 40 tổ chức đảng và 41 đảng viên. UBKT các cấp trong Đảng bộ tỉnh đã kiểm tra 105 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, 50 tổ chức đảng cấp dưới có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra 84 tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát...
Nhìn chung các cuộc kiểm tra, giám sát được thực hiện đảm bảo, có trọng tâm, trọng điểm và tạo được sự chuyển biến tích cực trong việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng lãng phí, ngăn chặn sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4, khoá XI " Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020.

Qua kiểm tra giám sát đã làm rõ các ưu điểm, khuyết điểm đồng thời cảnh báo, nhắc nhở tổ chức đảng và đảng viên khắc phục những khuyết điểm, thiếu xót và xử lý kịp thời các trường hợp có khuyết điểm, vi phạm.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Tô Văn Từ, TVTU, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy đề nghị Ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ tỉnh chủ động triển khai thực hiện có chất lượng, hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm:

Tham mưu giúp cấp ủy triển khai các cuộc kiểm tra, giám sát theo chương trình, kế hoạch đã đề ra, tập trung xem xét, giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình, quy định.

Nắm chắc tình hình các tổ chức đảng trực thuộc, chất lượng đội ngũ cấp ủy viên, cán bộ thuộc diện cấp ủy cùng cấp quản lý, phát hiện kịp thời những vụ việc nổi cộm ở địa phương, đơn vị, chú trọng thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên là kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm.

UBKT các huyện, thành, đảng ủy trực thuộc tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát cho bí thư cấp ủy và cán bộ làm công tác kiểm tra giám sát.

Chủ động tham mưu giúp Ban Thường vụ cấp ủy sớm hoàn chỉnh báo cáo kết quả 6 năm thực hiện Kết luận số 72-KL/TW, ngày 17/5/2010 của Bộ Chính trị về chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2020 và gửi về UBKT Tỉnh ủy trước ngày 18/7/2016 để tổng hợp trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, báo cáo UBKT Trung ương theo đúng thời gian quy định…

Khải Hoàn- Thế Minh


BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH