Dự kiến lịch công tác tuần của lãnh đạo UBND tỉnh (Từ 15/01/2018 đến 21/01/2018)

Th, ngày

Buổi

Nội dung công việc

LĐ UB

LĐVP

Bộ phận

THỨ HAI  15/01/2018

Sáng

- 7h30, Giao ban Thường trực Tỉnh ủy

Chủ tịch

CVP

VP2

- 8h, Sở Nông nghiệp&PTNT tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018

PCT Phụng

PVP Riện

VP3

Chiều

- 13h30 HN tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Thủ tướng CP và Phó TTg Vương Đình Huệ dự; tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, Hà Nội)

Chủ tịch

PVP Tân

VP2

- 14h, Phiên họp kiểm tra việc giao nộp tiếp cận công khai chứng cứ và đối thoại đối với vụ việc Bà Lý Thị Loan

PCT Phụng

PVP Nguyên

VP10

- Tổng kết phong trào thi đua Dân vận khéo năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018

PCT Thìn

PVP Ngọc

VP6

THỨ BA  16/01/2018

Sáng

- 8h, HN trực tuyến Tổng kết công tác ngành Thanh tra năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018, do Thủ Tướng CP Chủ trì, tại VNPT Ninh Bình

PCT Phụng

PVP Nguyên

VP7

- 7h30, Sở Y tế mời dự Hội nghị Tổng kết ngành và triển khai nhiệm vụ năm 2018

PCT Thìn

PVP Ngọc

VP6

- PCT Nguyễn Ngọc Thạch đi công tác tại Hàn Quốc đến 22/01/2018

PCT Thạch

PVP Nguyên

 

Chiều

- 14h, Cục Hải Quan Hà Nam Ninh tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ 2018

PCT Phụng

PVP Riện

VP5

- Tiếp cơm đoàn giám sát của Quốc Hội

Chủ tịch

PVP Tân

VP5

THỨ TƯ 17/01/2018

Sáng

- 8h, HN trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ công tác lĩnh vực lao động, người có công năm 2018

PCT Thìn

PVP Ngọc

VP6

- 8h, Làm việc với đoàn giám sát của UBTV Quốc Hội về Quyết toán NSĐP 2016 và tình hình thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (Sáng đi Yên Khánh, chiều tại UBND tỉnh)

PCT Phụng

PVP Riện

VP5

- 8h, HN Hội đồng Phổ biến giáo dục Pháp luật tỉnh

PCT Thìn

PVP Nguyên

VP7

 -8h, Phiên tiếp công dân do Thường trực HDND tỉnh chủ trì

 

 

VP10

Chiều

- Ban chỉ đạo QP AN tổng kết công tác năm 2017, nhiệm vụ và giải pháp năm 2018, tại Tỉnh ủy

 

 

 

- 16h, Ký kết quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh với Thường trực UBMTTQ VN tỉnh

 

 

 

THỨ NĂM 18/01/2018

Sáng

-8h, Giao ban UBND tỉnh

Chủ tịch, các PCT

CPVP

VP2

Chiều

- 14h, Tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017, phương án năm 2018

Chủ tịch, các PCT

CPVP

VP3

THỨ SÁU  19/01/2018

Sáng

- 8h, Sở KH&ĐT tổng kết năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 và nhận cờ Thi đua của Chính phủ

Chủ tịch

 

 

- 8h, Sở Du Lịch tổng kết năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018

PCT Phụng

PVP Riện

VP5

- 8h, Sở Tài chính tổng kết năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018

PCT Phụng

PVP Riện

VP5

Chiều

- 13h30, Giao ban Thường trực Tỉnh ủy

Chủ tịch

CVP

VP2

- 14h, Ban Đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội tổng kết năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018

PCT Phụng

PVP Riện

VP5

THỨ BẢY  20/01/2018

Sáng

- 7h30, Lễ công nhận xã Khánh Vân đạt chuẩn Nông thôn mới

PCT Phụng

PVP Riện

VP3

Chiều

 

 

 

 

CHỦ NHẬT  21/01/2018

Sáng

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH