LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG UBND TỈNH NINH BÌNH


 
 Chánh Văn phòng
 Vũ Công Hoan

         

 

 

 

 
 Phó Chánh Văn phòng  Phó Chánh Văn phòng  Phó Chánh Văn phòng  Phó Chánh Văn phòng
 Đặng Đức Tân  Phạm Tuyết Ngọc  Nguyễn Hải Riện  Đặng Xuân Nguyên