QUY HOẠCH NGÀNH - LĨNH VỰC

Quy hoạch ngành, lĩnh vực

1. Quy hoạch về ngành Công nghiệp

Công văn số 229/UBND-VP4 ngày 09/4/2018 v/v điều chỉnh bổ sung quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Ninh Bình đến năm 2025 định hướng 2030.

Quyết định số 302/QĐ-UBND ngày 06/2/2018 v/v phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết Xây dựng cụm công nghiệp Mai Sơn Huyện Yên Mô.


Quyết định số 927/QĐ-UBND ngày 14/7/2017 v/v phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp Phúc Sơn.


Công văn số 613/UBND-VP4 ngày 14/9/2017 v/v điều chỉnh quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp Mai Sơn, huyện Yên Mô.

Công văn số 585/UBND-VP4 ngày 05/9/2017 v/v điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh đến năm 2020.

Quyết định số 194/QĐ-UBND ngày 18/1/2017 v/v phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cụm công nghiệp Khánh Thành huyện Yên Khánh.

Công văn số 763/QĐ-UBND ngày 10/6/2016 của UBND tỉnh v/v phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cụm công nghiệp Khánh Hồng huyện Yên Khánh

Công văn số 142/UBND-VP5 ngày 15/4/2016 của UBND tỉnh v/v điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch mạng lưới của hàng bán lẻ xăng dầu

Quyết định số 1496/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh v/v phê duyệt quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Ninh Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Công văn số 495/UBND-VP4 ngày 30/7/2015 của UBND tỉnh v/v lập quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh đến 2025 định hướng đến 2030

Quyết định số 702/QĐ-UBND ngày 10/7/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng tỉnh NB đến năm 2020 định hướng đến 2025

Quyết định số 701/QĐ-UBND ngày 10/7/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch phát triển mạng lưới kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu tỉnh NB đến năm 2020 định hướng đến năm 2025

Công văn số 273/UBND-VP5 ngày 22/6/2015 của UBND tỉnh v/v điều chỉnh quy hoạch xăng dầu đối với cửa hàng bán lẻ xăng dầu Minh Thắm, xã Ninh Vân huyện Hoa Lư.

Quyết định số 546/QĐ-UBND ngày 05/6/2015 của UBND tỉnh v/v điều chỉnh bổ sung quy hoạch phát triển mạng lưới cửa hàng bán lẻ xăng dầu và kho xăng dầu trên địa bàn tỉnh NB đến 2020.

Quyết định số 506/QĐ-UBND ngày 28/5/2015 của UBND tỉnh v/v phê duyệt quy hoạch cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung đến 2020 tỉnh NB.

Công văn số 144/UBND-VP3 ngày 26/5/2015 của UBND tỉnh v/v quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Ninh Bình giai đoạn năm 2016-2020 xét đến 2035

Công văn số 628/UBND-VP4 ngày 21/10/2014 của UBND tỉnh v/v thực hiện quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh

Quyết định số 565/QĐ-UBND ngày 23/07/2014 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Ninh Bình đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Công văn số 164/ UBND-VP3 ngày 30/06/2014 của UBND tỉnh về việc quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Ninh Bình

Quyết định số 323/QĐ-UBND ngày 12/5/2014 của UBND tỉnh V/v điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển mạng lưới Cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đến năm 2020

Văn bản số 153/UBND-VP4 ngày 17/3/2014 của UBND tỉnh v/v lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu phụ trợ phục vụ sản xuất kinh doanh khu công nghiệp Khánh Cư

Văn bản số 26/UBND-VP3 ngày 21/02/2014 của UBND tỉnh về việc bổ sung, hoàn thiện Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Ninh Bình đến năm 2020 định hướng đến năm 2030.

Quyết định số 245/QĐ-UBND ngày 09/4/2013 của UBND tỉnh v/v phê duyệt quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Ninh Bình đến năm 2030

Quyết định số 1122/2008/QĐ-UBND ngày 06 tháng 6 năm 2008 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc Đơn giá thuê đất trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Quyết định số 2124/QĐ-BCT ngày 04 tháng 4 năm 2008 của Bộ Công thương về việc phê duyệt bổ sung "Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2006-2010 có xét đến 2015"

Quyết định số 16/QĐ-BCN ngày 02 tháng 01 năm 2007 của Bộ Công nghiệp về việc phê duyệt "Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2006-2010 có xét đến 2015".


2. Quy hoạch về ngành Nông, lâm nghiệp, thuỷ sản.

Quyết định số 1221/QĐ-UBND ngày 14/9/2017 v/v điều chỉnh quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2013-2020

Quyết định số 1202/QĐ-UBND ngày 19/9 v/v phê duyệt quy hoạch phân bổ nước dưới đất và phòng chống khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đến năm 2025 định hướng đến năm 2035

Quyết định số 659/QĐ-UBND ngày 23/5/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch Cánh đồng lớn tỉnh Ninh Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2025

Quyết định số 223/QĐ-UBND ngày 26/01/2016 của UBND tỉnh v/v phê duyệt quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững các khu rừng đặc dụng tỉnh Ninh Bình đến 2030

Văn bản số 193/UBND-VP3 ngày 08/7/2015 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2013-2020

Quyết định số 993/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2013 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc phê duyệt Quy hoạch vùng sản xuất rau an toàn tỉnh Ninh Bình đến năm 2020


Quyết định số 1085/QĐ-UBND ngày 06 tháng 10 năm 2008 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc phê duyệt "Quy hoạch phòng, chống lũ và đê điều chi tiết sông Hoàng Long, tỉnh Ninh Bình".

3. Quy hoạch về ngành Du lịch

Quyết định số 249/QĐ-UBND ngày 23/1/2017 v/v phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch chung Xây dựng khu du lịch Kênh Gà - Vân Trình đến năm 2030 tầm nhìn 2050.

Công văn số 93/UBND-VP4 ngày 10/02/2015 của UBND tỉnh v.v quy hoạch xây dựng và phát triển khu du lịch Kênh Gà - Vân trình, tỉnh Ninh Bình đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Công văn số 16/UBND-VP4 ngày 12/01/2015 của UBND tỉnh v/v quy hoạch xây dựng khu du lịch sinh thái Tràng An tỉnh NB và vùng nguyên liệu đá vôi giai đoạn II của Nhà máy xi măng Duyên Hà tại khu vực Tân Bình và xã Yên Sơn

Quyết định số 2845/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2007 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc phê duyệt "Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Ninh Bình đến năm 2010, định hướng đến năm 2015".

Quyết định số 2025/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2007 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc phê duyệt điều chỉnh "Quy hoạch chi tiết khu núi Chùa Bái Đính thuộc khu du lịch sinh thái Tràng An".

4. Quy hoạch ngành Tài nguyên - Môi trường

Quyết định số 1281/QĐ-UBND ngày 02/10/2017 v/v điều chỉnh Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh NB giai đoạn 2013-2020.

Quyết định số 60/QĐ-UBND ngày 13/1/2017 v/v phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 xây dựng Phân khu cây xanh sinh thái thuộc Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh.

Quyết định số 1180/QĐ-UBND ngày 12/9/2016v/v phê duyệt quy hoạch điều chỉnh cục bộ khu đất của trường trung cấp kinh tế kỹ thuật và tại chức Ninh Bình phường Bích Đào TP Ninh Bình

Quyết định số 1152/QĐ-UBND ngày 06/9/2016v/v phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị Ninh Khánh phường Ninh Khánh TP Ninh Bình

Quyết định số 1141/QĐ-UBND ngày 05/9/2016 v/v phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư Đồng Chua thông áng Sơn xã Ninh Hòa Huyện Hoa Lư

Công văn số 236/UBND-VP3 ngày 25/8/2015 về việc quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất làm nguyên liệu xi măng của Công ty cổ phần xi măng Hướng Dương

Công văn số 16/UBND-VP3 ngày 29/01/2015 v.v quy hoạch vùng nguyên liệu đá vôi cho dây chuyền 2 nhà máy xi măng Hướng Dương

Công văn số 299/UBND-VP3 ngày 29/10/2014 v/v lập quy hoạch cấp nước sinh hoạt nông thôn tỉnh Ninh Bình đến năm 2020 và định hướng đến 2030.

Quyết định số 2908/QĐ-UBND ngày 26/12/2007 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc phê duyệt "Quy hoạch khoanh vùng loại khoáng sản chủ yếu tỉnh Ninh Bình đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020".

Quyết định số 609/QĐ-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2008 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc phê duyệt "Dự án Rà soát quy hoạch cấp nước sinh hoạt nông thông tỉnh Ninh Bình đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2015".

5. Quy hoạch Xây dựng và phát triển đô thị

Quyết định số 385/QĐ-UBND ngày 05/3/2018 v/v phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dịch vụ sản xuất kinh doanh tại xã Ninh An và xã Ninh Vân, Huyện Hoa Lư.

Quyết định số 360/QĐ-UBND ngày 13/2/2018 v/v phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư khu vực Phòng thí nghiệm Công ty CP Xây dựng số 9 phố Thanh Sơn phường Thanh Bình TP Ninh Bình


Quyết định số 261/QĐ-UBND ngày 29/1/2018 v/v phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư Ninh Khang, xã Ninh Khang, huyện Hoa Lư.

Quyết định số 1308/QĐ-UBND ngày 06/10/2017 v/v phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư Nguyên Ngoại 2, xã Ninh Nhất, thành phố Ninh Bình.

Quyết định số 1198/QĐ-UBND ngày 11/9/2017 v/v phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/5 khu dân cư Vườn Trên phường Ninh Sơn TP Ninh Bình.

Công văn số 584/UBND-VP4 ngày 05/9/2017 v/v điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết khu tái định cư đường ĐT477 kéo dài xã Ninh Hòa, huyện Hoa Lư

Quyết định số 1123/QĐ-UBND ngày 28/8/2017 v/v phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tỷ lệ 1/500 khu đô thị mới Phong Sơn, TP Ninh Bình

Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 15/01/2016 của UBND tỉnh v/v phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư xã Mai Sơn Huyện Yên Mô

Công văn số 184/UBND-VP4 ngày 15/4/2016 v/v lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 các khu dân cư: Đồng Hộ, Đồng Quen, Quán Vinh, Đồng Si

Quyết định số 250/QĐ-UBND ngày 18/3/2015 v/v phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Thiên Tôn , huyện Hoa Lư giai đoạn 2003-2020.

Công văn số 574/UBND-VP4 ngày 24/9/2014 của UBND tỉnh Ninh Bình v/v Quy hoạch chi tiết Tiểu khu số 1, Khu dịch vụ du lịch - đô thị mới Tân An, phường Tân Thành, Thành phố Ninh Bình

Quyết định số 2219/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2008 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc phê duyệt "Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Yên Ninh, huyện Yên Khánh giai đoạn 2008-2025".

6. Quy hoạch về ngành Thương mại, dịch vụ.

 
Công văn số 72/UBND-VP5 ngày 29/1/2018 v/v quy hoạch cửa hàng bán lẻ xăng dầu và kho xăng tại TP Tam Điệp và huyện Yên Khánh.

Quyết định số 170/QĐ-UBND ngày 17/01/2018 v/v điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển mạng lưới cửa hàng bán lẻ xăng dầu và kho xăng dầu trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Quyết định số 1291/QĐ-UBND ngày 02/10/2017 v/v điều chỉnh Quy hoạch phát triển mạng lưới cửa hàng bán lẻ xăng dầu và kho xăng dầu trên địa bàn tỉnh NB đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Quyết định số 1005/QĐ-UBND ngày 28/7/2017 v/v phê duyệt quy hoạch phát triển mạng lưới cửa hàng bán lẻ xăng dầu và kho xăng dầu trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đến năm 2025 định hướng 2030

Công văn số 155/UBND-VP5 ngày 22/4/2016 v/v quy hoạch chi tiết mua bán sản phẩm thuốc lá tỉnh Ninh Bình đến 2020 định hướng 2030
Công văn số 142/UBND-VP5 ngày 15/4/2016 của UBND tỉnh v/v điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch mạng lưới của hàng bán lẻ xăng dầu

Quyết định số 1188/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 v/v điều chỉnh bổ sung quy hoạch phát triển mạng lưới cửa hàng bán lẻ xăng dầu và kho xăng dầu trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đến 2020

Quyết định số 1087/QĐ-UBND ngày 14/10/2015 v/v điều chỉnh bổ sung quy hoạch phát triển mạng lưới cửa hàng bán lẻ xăng dầu và kho xăng dầu trên địa bàn tỉnh NB đến năm 2020

Công văn số 433/VP-UBND ngày 17/9/2015 v/v quy hoạch bố trí cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại đường Trần Nhân Tông, Thành phố Ninh Bình

Công văn số 404/UBND-VP5 ngày 15/9/2015 của UBND tỉnh về việc quy hoạch phát triển mạng lưới chợ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Quyết định số 716/QĐ-UBND ngày 10/7/2015 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển mạng lưới cửa hàng bán lẻ xăng dầu và kho xăng dầu trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đến năm 2020

Quyết định số 709/QĐ-UBND ngày 10/7/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển thương mại tỉnh NB đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.

Quyết định số 907/QĐ-UBND ngày 29/10/2014 của UBND tỉnh v.v điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển mạng lưới cửa hàng bán lẻ xăng dầu và kho xăng dầu trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đến năm 2020.

Quyết định số 859/QĐ-UBND ngày 21/10/2014 của UBND tỉnh v/v điều chỉnh bổ sung quy hoạch phát triển mạng lưới cửa hàng bán lẻ xăng dầu và kho xăng dầu trên địa bàn tỉnh NB đến năm 2020.

Quyết định số 666/QĐ-UBND ngày 28/8/2014 V/v điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển mạng lưới cửa hàng bán lẻ xăng dầu và kho xăng dầu trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đến năm 2020

Quyết định số 512/QĐ-UBND ngày 3/7/2014 V/v điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển mạng lưới Cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đến năm 2020

Quyết định số 1037/QĐ-UBND ngày 25/5/2008 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc phê duyệt "Quy hoạch phát triển mạng lưới Trung tâm thương mại, Siêu thị tỉnh Ninh Bình đến năm 2020"

7. Quy hoạch ngành Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin tỉnh

Báo cáo số 135/BC-UBND ngày 18/11/2014 của UBND tỉnh Ninh Bình v/v quy hoạch mạng lưới tổ chức Khoa học và Công nghệ công lập

Quyết định số 1730/QĐ-UBND ngày 23/9/2008 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc phê duyệt "Quy hoạch phát triển Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin tỉnh Ninh Bình đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020".(Có Phụ lục kèm theo)

8. Ngành Tài chính- Xây dựng

Công văn số 10/UBND-VP3 ngày 19/1/2017 v/v điều chỉnh bổ sung quy hoạch phát triển vật liệu Xây dựng của tỉnh.

Quyết định số 267/QĐ-UBND ngày 02/2/2016 của UBND tỉnh v/v bổ sung quy hoạch phát triển VLXD tỉnh Ninh Bình đến 2020 định hướng 2030

Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 05/01/2015 v/v phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh NB đến năm 2020 định hướng năm 2030

Quyết định số 1145/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 v/v phê duyệt quy hoạch tài nguyên nước giai đoạn 2015-2025 định hướng đến 2035 nội dung phân bổ và bảo vệ tài nguyên nước mặt

Công văn số 626/UBND-VP4 ngày 21/10/2014 của UBND tỉnh v/v thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

Quyết định số 468/2008/QĐ-UBND ngày 06/3/2008 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

9. Quy hoạch về ngành Giao thông - Vận tải.

Quyết định số 555/QĐ-UBND ngày 26/4/2016 v/v phê duyệt bổ sung quy hoạch chi tiết phát triển hệ thống cảng bến thủy nội địa tỉnh Ninh Bình đến 2020 định hướng 2030

Quyết định số 1381/QĐ-UBND ngày 16/12/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch phát triển vận tải hành khách bằng xe taxi và mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đến năm 2025 và định hướng 2030

Quyết định số 699/QĐ-UBND ngày 10/7/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển Giao thông Vận tải tỉnh Ninh Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Công văn số 452/UBND-VP4 ngày 31 tháng 7 năm 2014 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc bổ sung nhiệm vụ xác định vị trí điểm đón, trả khách tuyến cố định vào Quy hoạch mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh, quy hoạch phát triển vận tải hành khách bằng xe taxi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2025, định hướng đến năm 2030

Quyết định số 86/QĐ-UBND ngày 17/2/2014 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Ninh Bình đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

10. Quy hoạch về Công tác cán bộ

Quyết định số 2645/2007/QĐ-UBND ngày 16/11/2007 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc Ban hành quy định về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

11. Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị tỉnh Ninh Bình

Quyết định số 796/QĐ-UBND ngày 12/10/2012 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị tỉnh Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Quyết định số 674/QĐ-UBND ngày 29/8/2014 của UBND tỉnh v/v phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội huyện Yên Khánh đến năm 2020 , định hướng đến năm 2025

Quyết định số 580/QĐ-UBND ngày 31/7/năm 2014 của UBND tỉnh V/v phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng đô thị Nho Quan đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Công văn số 446/UBND-VP4 ngày 30/7/2014 của UBND tỉnh v/v Quy hoạch phân khu của Khu đô thị trung tâm trong Quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

12. Quy hoạch sử dụng đất huyện, thành phố.


Quyết định số 351/QĐ-UBND ngày 13/2/2018 v/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 Huyện Nho Quan.


Quyết định số 284/QĐ-UBND ngày 02/2/2018 v/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Gia Viễn.

Quyết định số 260/QĐ-UBND ngày 29/1/2018 v/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Kim Sơn.

Quyết định số 259/QĐ-UBND ngày 29/1/2018 v/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Yên Mô.

Quyết định số 242/QĐ-UBND ngày 25/1/2018 v/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Hoa Lư.

Quyết định số 241/QĐ-UBND ngày 25/1/2018 v/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 TP Tam Điệp.

Quyết định số 163/QĐ-UBND ngày 16/01/2018 v/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 Huyện Yên Khánh

Quyết định số 296/UBND-VP4 ngày 23/5/2017 v/v điều chỉnh quy hoạch chung Thị trấn Yên Thịnh đến năm 2030.

Quyết định số 272/QĐ-UBND ngày 08/2/2017 v.v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 thành phố Tam Điệp.

Quyết định số 243/QĐ-UBND ngày 20/1/2017 v/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 Huyện Gia Viễn

Quyết định số 496/QĐ-UBND ngày 12/4/2016 v/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 Huyện Nho Quan

Quyết định số 493/QĐ-UBND ngày 12/4/2016 v/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 Huyện Hoa Lư

Quyết định số 491/QĐ-UBND ngày 11/4/2016 v/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 Huyện Yên Mô

Quyết định số 477/QĐ-UBND ngày 07/4/2016 v/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 TP Tam Điệp

Quyết định số 476/QĐ-UBND ngày 07/4/2016 v/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 TP Ninh Bình

Quyết định số 469/QĐ-UBND ngày 06/4/2016 v/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 Huyện Yên Khánh

Quyết định số 380/QĐ-UBND ngày 15/3/2016 v/v phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến 2020 Huyện Nho Quan tỉnh Ninh Bình

Quyết định số 1328/QĐ-UBND ngày 03/12/2015 v/v phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu trung tâm Trung Trữ Huyện Hoa Lư

Quyết định số 1255/QĐ-UBND ngày 16/11/2015 v/v phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư phố Bình Hòa 4 phường Ninh Khánh TP Ninh Bình

Quyết định số 1254/QĐ-UBND ngày 13/11/2015 v/v phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư phía Bắc trụ sở UBND phường Ninh Sơn TP Ninh Bình

Quyết định số 1253/QĐ-UBND ngày 13/11/2015 v/v phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư phía Nam trụ sở UBND phường Ninh Sơn TP Ninh Bình

Công văn số 750/UBND-VP4 ngày 05/11/2015 v/v quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị mới Ninh Tiến TP Ninh Bình

Quyết định số 1029/QĐ-UBND ngày 30/9/2015 v/v phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) Huyện Yên Khánh

Quyết định 733/QĐ-UBND ngày 16/7/2015 về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu tái định cư thônĐông Hội xã Ninh An huyện Hoa Lư phục vụ GPMB dự án xây dựng tuyến đường kết nối giữa đường cao tốc Cầu Giẽ - NB với quốc lộ 1A (giai đoạn 2)

Quyết định 732/QĐ-UBND ngày 16/7/2015 về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu tái định cư thôn Đông Thinh xã Ninh An huyện Hoa Lư phục vụ GPMB dự án xây dựng tuyến đường kết nối giữa đường cao tốc Cầu Giẽ - NB với quốc lộ 1A (giai đoạn 2)

Quyết định số 731/QĐ-UBND ngày 16/7/2015 về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu tái định cư phục vụ GPMB dự án xây dựng tuyến đường kết nối giữa đường cao tốc Cầu Giẽ - NB với quốc lộ 1A và dự án KCN Phúc Sơn tại xã Ninh Phúc Thành phố Ninh Bình

Quyết định số 503/QĐ-UBND ngày 27/5/2015 về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2011-2015 Huyện Yên Mô.

Quyết định số 501/QĐ-UBND ngày 27/5/2015 về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) Huyện Gia Viễn.

Quyết định số 357/QĐ-UBND ngày 17/4/2015 v/'v phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) huyện Hoa Lư.

Quyết định số 1170/QĐ-UBND ngày 09/01/2015 v/v phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) huyện Hoa Lư

Quyết định số 714/QĐ-UBND ngày 12/9/2014 v/v phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) huyện Yên Khánh.

Quyết định 568/QĐ-UBND ngày 23/7/2014 v/v phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) Huyện Yên Mô

Quyết định số 491/QĐ-UBND ngày 27/6/2014 v/v phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) Thành phố Ninh Bình

Văn bản số 179/UBND-VP4 ngày 27/3/2014 V/v Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị xã Tam Điệp đến năm 2030

Quyêt định 147/QĐ-UBND ngày 11/3/2014 V/v phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) thành phố Ninh Bình

Văn bản số 99/UBND-VP4 ngày 24/02/2014 v/v điều chỉnh Quy hoạch chi tiết sử dụng đất tại một số vị trí khu A, Cụm công nghiệp Đồng Hướng, huyện Kim Sơn.

Quyết định số 552/QĐ-UBND ngày 31/7/2013 V/v phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) huyện Kim Sơn

Quyết địnhsố 405 /QĐ-UBND ngày 4/6/2013 V/v phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) huyện Yên Khánh.

Quyết định số 313/QĐ-UBND ngày 6/4/2015 V/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Hoa Lư


BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH
Video Doanh nghiệp
Thời sự 14/11/2018