BỘ MÁY LÃNH ĐẠO HUYỆN YÊN KHÁNH

STT
Họ và tên
 Chức vụ  
Điện thoại
1
Phạm Ngọc Quý
Chủ tịch UBND huyện
 
2
Nguyễn Thị Thu Hiền
P.Chủ tịch UBND huyện
 
3
Nguyễn Xuân Tuyển P.Chủ tịch UBND huyện  
4
Đinh Văn Vọng 
P.Chủ tịch UBND huyện
 

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH