BỘ MÁY LÃNH ĐẠO HUYỆN NHO QUAN

 

STT   

 

Họ và tên

 

Chức vụ 


Điện thoại  

1

Đinh Văn Tiên 

Chủ tịch UBND huyện

 

2

Đinh Văn Trang

Phó chủ tịch UBND huyện   

 

3 Trịnh Đức Hưng       Phó chủ tịch UBND huyện  
4 Trần Văn Sính Phó chủ tịch UBND huyện  

 

 

 

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH