Các phòng, đơn vị của UBND huyện Gia Viễn

  Phòng  Trưởng phòng
1. Phòng Nội vụ
 
2. Phòng Tư Pháp
 
3. Phòng Tài chính - Kế hoạch
 
4. Phòng Tài nguyên và Môi trường
 
5. Phòng Lao động - Thương binh và xã hội

6. Phòng Văn hoá và Thông tin

7. Phòng Giáo dục và Đào tạo

8. Phòng Y tế

9. Phòng Thanh tra huyện

10. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

11. Phòng Công thương

12. Văn phòng HĐND và UBND huyện

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH