Các phòng, đơn vị của UBND huyện

  Phòng  Trưởng Phòng
1. Phòng Nội vụ
 
2. Phòng Tư Pháp
 
3. Phòng Tài chính - Kế hoạch
 
4. Phòng Tài nguyên và Môi trường
 
5. Phòng Lao động - Thương binh và xã hội

6. Phòng Văn hoá và Thông tin

7. Phòng Giáo dục và Đào tạo

8. Phòng Y tế

9. Phòng Thanh tra huyện

10. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

11. Phòng Công thương

12. Văn phòng HĐND và UBND huyện

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH
Video Doanh nghiệp
Ninh Bình hội nhập và phát triển