BỘ MÁY LÃNH ĐẠO THÀNH PHỐ NINH BÌNH

STT
 Họ và tên
Chức vụ 
Điện thoại
1
Đinh Văn Thứ
Chủ tịch UBND
 
2 Vũ Hoài Chương Phó Chủ tịch UBND  
3
Đinh Thị Mỹ Hạnh
Phó Chủ tịch UBND
 091 289 6399
4
Nguyễn Hải Hà
Chánh VP UBND thành phố
 098 368 9999
5
Nguyễn Việt Hoa
Chuyên viên phòng VHTT thành phố
 094 178 1976
6 Nguyễn Thành Trung Chuyên viên trung tâm một cửa liên thông 094 471 8686
7 Cù Thị Thanh Nga Chuyên viên VP HĐND - UBND thành phố 091 278 5737

 

 

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH