BỘ MÁY LÃNH ĐẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ

STT      Họ và tên Chức Vụ
1  Lê Xuân Giang Hiệu trưởng
2  Phạm Quang Huấn Phó Hiệu trưởng
3  Nguyễn Mạnh Quỳnh Phó Hiệu trưởng
4  Phạm Đức Hợp Phó Hiệu trưởng

 

 

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH