Các phòng, ban

CÁC PHÒNG BAN

 STT   

Tên đơn vị

Điện thoại

1

    Văn Phòng

   02293874236   

2

    Phòng Nghiệp vụ - Phong trào

 

3

    Phòng Tuyên truyền và Tư vấn chính sách  

 

4

    Trung tâm hỗ trợ phát triển HTX

    Doanh nghiệp vừa và nhỏ

   02293876896

5

    Quỹ quay vòng phát triển HTX

 

 

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH