Bộ máy lãnh đạo

BỘ MÁY LÃNH ĐẠO BAN QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHIỆP

STT    
  Họ tên                             
Chức danh
1
 Hoàng Đức Long
TUV, Trưởng Ban Quản lý khu công nghiệp tỉnh     
2 Trần Mạnh Hiển Phó Trưởng Ban Quản lý khu công nghiệp tỉnh
3
Vũ Hoài Chương
Phó Trưởng Ban Quản lý khu công nghiệp tỉnh
4
Lê Tuấn Anh
Phó Trưởng Ban Quản lý khu công nghiệp tỉnh

 

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH