Các phòng, ban

DANH SÁCH CÁC PHÒNG, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ

Tên gọi
Trưởng phòng
 1. - Văn phòng 
 
 2. - Thanh tra 
 
 3. - Phòng Quy hoạch, Định giá đất và Giao đất
 
 4. - Phòng Đăng ký đất đai
 
 5. - Phòng Khoáng sản
 
 6. - Phòng Quản lý Biển, Tài nguyên nước và KTTV
 
 7. - Chi cục Bảo vệ môi trường  
 8. - Trung tâm Kỹ thuật đo đạc bản đồ
 
 9. - Trung tâm Phát triển quỹ đất
 
 10. - Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất
 
 11. - Trung tâm Công nghệ thông tin

 12. - Trung tâm Quan trắc và Phân tích môi trường (Trực thuộc Chi cục Bảo vệ môi trường)

 
 

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH