DANH SÁCH LÃNH ĐẠO SỞ TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

STT

 Họ và tên 

Chức vụ  

Điện thoại

1

Trịnh Xuân Ba

Giám đốc Sở

2

Nguyễn Tiến Dũng

Phó Giám đốc Sở

3

 

Phó Giám đốc Sở

4

Lê Khắc Khoa

Phó Giám đốc Sở

02293.899.690

 

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH