SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH

- Địa chỉ:Số 2A, đường Phạm Hồng Thái, phường Vân Giang, thành phố Ninh Bình

- Số điện thoại trực: 02293 871 067.

- Số Fax: 02293 886 338.

- Email: solaodongtbxhnb@yahoo.com

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH