DANH SÁCH LÃNH ĐẠO SỞ


STT

 Họ và tên

 Chức vụ 

Điện thoại

1

 

Giám đốc Sở

02293 873740 

2

Giang Tuấn Anh

Phó Giám đốc Sở

02293 899638 

3

Hoàng Trọng Lễ

Phó Giám đốc Sở

 02293 888239

4

Nguyễn Văn Sỹ Phó Giám đốc Sở 02293 899638

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH