SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NINH BÌNH

- Địa chỉ cơ quan: Km số 2, Quốc lộ 1 A phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

- Số điện thoại trực: 0303.871157; 

- Fax: 02293.872316;

- Email: skhnb35@yahoo.com.

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH