Các phòng, ban

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị trực thuộc Sở

    1. VĂN PHÒNG SỞ
    a. Chức năng
    Văn phòng Sở TT &TT (sau đây gọi tắt là Văn phòng Sở), có chức năng tham mưu, tổng hợp, phối hợp với các đơn vụ thuộc Sở trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của Sở; giúp Giám đốc Sở làm công tác tổ chức cán bộ của Sở, giúp Giám đốc Sở giữ mối quan hệ với UBND tỉnh, Bộ TT & TT, các cơ quan khác của tỉnh, của Bộ theo sự chỉ đạo của Giám đốc Sở; thực hiện công tác hành chính, quản trị đối với hoạt động của cơ quan Sơ.
    b. Nhiệm vụ và quyền hạn
    1. Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác hàng tuần, tháng, quí, năm của Sở; chủ trị xây dựng và trình Giám đốc Sở ban hành các quy chế, nội quy, quy định của cơ quan và đôn đốc thực hiện sau khi được ban hành;
    2. Tổng hợp kết quả hoạt động công tác của Sở, các Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc UBND cấp huyện, các doanh nghiệp kinh doanh thuộc lĩnh vực TT & TT trên địa bàn tỉnh để báo cáo định kỳ và đột xuất cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Bộ TT & TT.
    3. Tổ chức thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, hành chính, công vụ phục vụ lãnh đạo, công tác lễ tân, khánh tiết của Sở; hướng dẫn các đơn vị trực thuộc sở làm tốt công tác văn thư, lưu trữ của cơ quan theo quy định của pháp luật.
    4. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Sở chuẩn bị nội dung, chương trình, cơ sở vật chất phục vụ các hội nghị, các buổi làm việc của cơ quan.- Ghi chép và quản lý biên bản, nghị quyết, kết luận.
    - Chuẩn bị các bài viết, trả lời, chất vấn, phỏng vấn cho Lãnh đạo Sở.
    5. Quản lý tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh. Đảm bảo phương tiện đi lại và điều kiện làm việc của cơ quan;
    6. Tham mưu, nghiên cứu đề xuất và quản lý kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản, cải tạo, sửa chữa tài sản thuộc công sở, mua sắm công cụ làm việc cho công chức, viên chức thuộc sở và các đơn vị trực thuộc Sở.
    7. Tổ chức thực hiệncông tác bảo vệ, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn và phòng chống cháy nổ, công tác y tế tại cơ quan Sở;
    8. Làm đầu mối và phối hợ với các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện chương trinh cải cách hành chính của Sở; 
    9. Tham mưu cho Giám đốc sở quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị trực thuộc Sở; quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, thực hiện chế độ tiền lương và các chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật và của UBND tỉnh.
    10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao
    2. PHÒNG BƯU CHÍNH
    a. Chức năng
Phòng Bưu chính là phòng chuyên môn thuộc Sở, có chức năng tham mưu giúp Lãnh đạo Sở thực thi quản lý nhà nước chuyên ngành về bưu chính và chuyển phát trên địa bàn tỉnh.
    b. Nhiệm vụ và quyền hạn
    1. Giúp Lãnh đạo Sở hướng dẫn, kiểm tra các doanh nghiệp trong việc tổ chức việc thực hiện công tác đảm bảo an toàn, an ninh trong hoạt động bưu chính, chuyển phát và các dịch vụ công về bưu chính trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;
    2. Xây dựng, trình Giám đốc sở các giải pháp cụ thể để triển khai các hoạt động công ích về bưu chính trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật và kiểm tra việc thực hiện sau khi được phê duyệt;
    3. Phối hợp với các phòng chuyên môn tham gia thẩm định và chịu trách nhiệm về nội dung thẩm định, định mức kinh tế - kỹ thuật đối với các dự án về đầu tư chuyên ngành bưu chính và chuyển phát trên địa bản tỉnh thuộc thẩm quyền của Sở;
    4. Trình Giám đốc Sở quyết định cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư theo thẩm quyền;
    5. Giúp Lãnh đạo Sở quản lý số liệu mạng bưu chính và chuyển phát; phối hợp thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao; 6. Xác nhận thông báo hoạt động kinh doanh dịch vụ chuyển phát bằng văn bàn cho doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ chuyển phát trong phạm vi nội tỉnh; Phối hợp triển khai công tác quản lý nhà nước về tem bưu chính trên địa bàn tỉnh;
    7. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về bưu chính và chuyển phát đối với phòng Văn hóa và Thông tin thuộc UBND cấp huyện.
    8. Phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra việc thực hiện các quy định về áp dụng các tiêu chuẩn, chất lượng dịch vụ, an toàn, an ninh thông tin trong bưu chính và chuyển phát trên địa bàn tỉnh.
    9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao
    3. PHÒNG VIỄN THÔNG
(Viễn thông và Internet, truyền dẫn phát sóng, tần số vô tuyến điện)
    a. Chức năng
    Phòng Viễn thông là phòng chuyên môn thuộc Sở, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Lãnh đạo Sở thực thi quản lý nhà nước trong lĩnh vực viễn thông, Internet, truyền dẫn phát sóng và tần số vô tuyến điện ( sau đây gọi tắt là viễn thông) theo quy định của pháp luật.
    b. Nhiệm vụ và quyền hạn
    1. Hướng dẫn, kiểm tra, chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông, Internet triển khai công tác bảo đảm an toàn và an ninh thông tin trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;
    2. Phối hợp với cơ quan liên quan thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về giá cước, tiêu chuẩn, chất lượng trong lĩnh vực viễn thông và Internet trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;
    3. Phối hợp với Thanh tra sở, thanh tra, kiểm tra hoạt động và xử lý vi phạm của doanh nghiệp, đại lý cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet và người sử dụng trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật và theo ủy quyền của Bộ TT &TT;
    4. Hỗ trợ các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh hoàn thiện các thủ tục xây dựng cơ bản để xây dựng các công trình viễn thông theo giấy phép đã được Bộ TT &TT cấp cho doanh nghiệp, phù hợp với quy hoạch phát triển của địa phương và theo quy định của pháp luật;
    5. Giúp Lãnh đạo Sở phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ TT &TT tham gia một số công đoạn trong quá trình cấp phép, giải quyết tranh chấp về kết nối và sử dụng chung cơ sở hạ tầng;
    6. Giúp Lãnh đạo Sở chỉ đạo các Phòng Văn hóa và Thông tin việc thanh tra, kiểm tra hoạt động và xử lý vi phạm của đại lý và người sử dụng dịch vụ viễn thông, Internet trên địa bàn theo quy định của pháp luật.
    7. Là đầu mối của Sở quản lý số liệu, tiếp nhận thông tin, tổng hợp tình hình hoạt động của các cơ qua, doanh nghiệp viễn thông hoạt động trên địa bàn tỉnh;
    8. Trình Giám đốc Sở các giải pháp cụ thể để triển khai các hoạt động công ích về viễn thông trên địa bàn tỉnh; tổ chức triển khai, kiểm tra thực hiện sau khi được phê duyệt;
    9. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch phân bổ kênh tần số đối với phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh; các quy định về điều kiện, kỹ thuật, điều kiện khai thác các thiết bị vô tuyến điện được sử dụng có điều kiện;
    10. Phối hợp với Thanh tra sở, thanh tra, kiểm tra hàng năm đối với các tổ chức, cá nhân sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện thuộc mạng thông tin vô tuyến dùng riêng, đài phát thanh, phát hình, (kể cả trạm truyền hình chuyển tiếp) có phạm vi hoạt động hạn chế trong địa bàn tỉnh; phối hợp với tổ chức Tần số vô tuyến điện khu vùc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất đối với các mạng, đài khác;
    11. Cùng với Thanh tra sở, tham mưu cho Giám đốc Sở xử phạt theo thẩm quyền và vi phạm hành chính đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về sử dụng thiết bị phát sóng và tần số vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh.
    12. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ trong lĩnh vực viễn thông. Quản lý số liệu quy hoạch mạng viễn thông. Phối hợp với các cơ quan trong tỉnh trong việc xây dựng, quy hoạch mạng viễn thông các khu, vùng, địa phương trong tỉnh.
    13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.
    4. PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
    (Công nghệ thông tin, điện tử)
    a. Chức năng
    Phòng Công nghệ thông tin là phòng chuyên môn thuộc Sở, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Lãnh đạo Sở thực thi quản lý nhà nước trong lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử (CNTT, ĐT) theo quy định của pháp luật.
    b. Nhiệm vụ và quyền hạn
    1. Tổ chức thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch về ứng dụng và phát triển CNTT; cơ chế, chính sách phát triển công nghiệp phần cứng, công nghiệp phần mềm, công nghiệp điện tử, công nghiệp nội dung số và dịch vụ CNTT; về xây dựng và quản lý khu CNTT tập trung; về danh mục và quy chế khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia, quy chế quản lý đầu tư ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh sau khi được phê duyệt;
    2. Tổ chức thực hiện, báo cáo định kỳ, đánh giá tổng kết việc thực hiện các kế hoạch về ứng dụng CNTT trong hoạt động các cơ quan nhà nước của tỉnh; 
    3. Xây dựng quy chế, quy định về hoạt động ứng dụng CNTT của tỉnh.
    4. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực CNTT trên địa bàn tỉnh và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;
    5. Tổ chức, hướng dẫn thực hiện các quy định về an toàn công nghệ thông tin theo thẩm quyền;
    6. Tổ chức, hướng dẫn thực hiện các dự án ứng dụng CNTT phục vụ thu thập, lưu giữ, xử lý thông tin số phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo UBND tỉnh; 7. Xây dựng quy chế quản lý, vận hành, đảm bảo kỹ thuật, an toàn thông tin; hướng dẫn sử dụng cơ sở hạ tầng thông tin phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành, tác nghiệp của Ủy ban nhân dân tỉnh;
    8. Xây dựng mới hoặc duy trì, nâng cấp, đảm bảo kỹ thuật, an toàn thông tin cho hoạt động trang thông tin điện tử (website, cổng thông tin) của Ủy ban nhân dân tỉnh; hướng dẫn các đơn vị trong tỉnh thống nhất kết nối, cung cấp nội dung thông tin và các dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh theo sự phân công của UBND tØnh;
    9. Khảo sát, điều tra, thống kê về tình hình ứng dụng và phát triển công nghiệp CNTT; xây dựng cơ sở dữ liệu về sản phẩm, doanh nghiệp tại địa phương phục vụ công tác báo cáo định kỳ theo quy định; 
    10. Gióp Lãnh đạo Sở thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị chuyên trách về CNTT của tỉnh.
    11. Quản lý mạng máy tính và thực hiện chương trình ứng dụng CNTT, tin học hóa quản lý hành chính nhà nước trong phạm vi cơ quan Sở. Là đầu mối kết nối mạng tin học của Sở với các mạng tin học của tỉnh và Bộ;
    12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.
    5. PHÒNG BÁO CHÍ VÀ XUẤT BẢN
    a. Chức năng
    Phòng Báo chí và Xuất bản là phòng chuyên môn thuộc Sở, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Lãnh đạo Sở thực thi quản lý nhà nước trong lĩnh vực báo chí, xuất bản. b. Nhiệm vụ và quyền hạn
    1. Về báo chí (bao gồm: báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử trên mạng Internet):
    a) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh;
    b) Tổ chức kiểm tra báo chí lưu chiểu và quản lý báo chí lưu chiểu của tỉnh;
    c) Trình Giám đốc Sở cấp, thu hồi giấy phép hoạt động bản tin cho các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh; 
    d) Giúp Giám đốc Sở trả lời về đề nghị tổ chức họp báo đối với các cơ quan, tổ chức của địa phương; 
    đ) Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và đề nghị các cấp có thẩm quyền cấp thẻ nhà báo, cấp phép hoạt động báo chí, giấy phép xuất bản các ấn phẩm báo chí, ấn phẩm thông tin khác theo quy định của pháp luật cho các cơ quan báo chí và các cơ quan, tổ chức khác của địa phương; 
    e) Trình Giám đốc Sở xem xét cho phép các cơ quan báo chí của địa phương khác đặt văn phòng đại diện, văn phòng liên lạc, cơ quan thường trú trên địa bàn của địa phương mình; 
    g) Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch phát triển sự nghiệp phát thanh, truyền hình của địa phương sau khi được phê duyệt; 
    h) Quản lý việc sử dụng thiết bị thu tín hiệu phát thanh truyền hình trực tiếp từ vệ tinh cho các đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật. 
    2. Về xuất bản: 
    a) Thẩm định hồ sơ xin phép thành lập nhà xuất bản của các tổ chức, cơ quan thuộc tỉnh để UBND tỉnh đề nghị Bộ TT& TT cấp phép thành lập nhà xuất bản theo quy định của pháp luật; 
    b) Trình Giám đốc Sở cấp, thu hồi giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh cho cơ quan, tổ chức của địa phương, chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị trực thuộc cơ quan, tổ chức của trung ương tại địa phương; cấp, thu hồi giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không nhằm mục đích kinh doanh cho cơ quan, tổ chức, cá nhân của địa phương; cấp, thu hồi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm và giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài đối với các cơ sở in xuất bản phẩm thuộc địa phương theo quy định của pháp luật về xuất bản; 
    c) Trình Giám đốc Sở cấp, thu hồi giấy phép triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm; tạm đình chỉ việc tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm của cơ quan, tổ chức, cá nhân do địa phương cấp phép; 
    d) Quản lý việc lưu chiểu xuất bản phẩm và tổ chức đọc xuất bản phẩm lưu chiểu do địa phương cấp phép; kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền khi phát hiện xuất bản phẩm lưu chiểu có dấu hiệu vi phạm pháp luật; 
    e) Trình Giám đốc Sở tạm đình chỉ hoạt động in xuất bản phẩm hoặc đình chỉ việc in xuất bản phẩm đang in tại địa phương nếu phát hiện nội dung xuất bản phẩm vi phạm Luật Xuất bản và báo cáo Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch UBND tỉnh; tạm đình chỉ việc phát hành xuất bản phẩm có nội dung vi phạm Luật Xuất bản của cơ sở phát hành xuất bản phẩm tại địa phương; 
    f) Thực hiện việc tiêu hủy xuất bản phẩm vi phạm pháp luật theo quyết định của cấp có thẩm quyền. 
    3. Về quảng cáo trên báo chí, mạng thông tin máy tính và trên xuất bản phẩm: Hướng dẫn việc thực hiện quản cáo trên báo chí, trên mạng thông tin máy tính và trên xuất bản phẩm trên địa bàn theo thẩm quyền; 
    4. Về quyền tác giả, bản quyền và sở hữu trí tuệ: 
    a) Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về quyền tác giả đối với sản phẩm báo chí, xuất bản; bản quyền về sản phẩm và dịch vụ công nghệ thông tin và truyền thông; quyền sở hữu trí tuệ các phát minh, sáng chế thuộc các lĩnh vực về thông tin và truyền thông trên địa bàn; 
    b) Thực hiện các biện pháp bảo vệ hợp pháp trong lĩnh vực quyền tác giả, bản quyền, sở hữu trí tuệ trên địa bàn theo quy định của pháp luật; 
    c) Hướng dẫn nghiệp vụ bảo hộ các quyền hợp pháp trong lĩnh vực quyền tác giả, bản quyền, sở hữu trí tuệ cho các ngành, địa phương, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội và công dân đối với sản phẩm, dịch vụ theo quy định của pháp luật 
    5. Phối hợp với Thanh tra Sở và các cơ quan liên quan tiến hành thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về lĩnh vực Báo chí, Xuất bản, các hoạt động quản cáo trên báo chí, trên mạng thông tin máy tính và trên xuất bản phẩm ; giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong việc chấp hành pháp luật về lĩnh vực nói trên tại địa phương theo thẩm quyền; 
    6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao. 
    6. THANH TRA
    a. Chức năng:
    Thanh tra sở, có trách nhiệm giúp Giám đốc sở thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành Thông tin và Truyền thông trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc sở và thực hiện công tác pháp chế. 
    b. Nhiệm vụ và quyền hạn 
    1. Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý trực tiếp của Sở. 
    2. Thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành TT &TT của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực quản lý do Sở phụ trách.
     3. Xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. 
    4. Thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo. 
    5. Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về chống tham nhũng. 
    6. Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc sở thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thanh tra. 
    7. Tham mưu để Giám đốc Sở kiến nghị với Chủ tịch UBND tỉnh đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ những quy định do các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh ban hành văn bản trái với văn bản quy phạm pháp luật về TT&TT; là đầu mối của Sở trong quan hệ phối hợp với các ngành chức năng có liên quan, cơ quan bảo vệ pháp luật của địa phương, của các tổ chức thanh tra nhà nước để giải quyết các vụ việc vi phạm pháp luật về TT & TT
    8. Thanh tra vụ việc khác do Giám đốc Sở giao và thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật. 
    9. Tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng thuộc phạm vị quản lý của Sở.
    10. Chủ trì hoặc tham gia soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật trình giám đốc Sở; 
    11 Tham gia ý kiến về mặt pháp lý đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các đơn vị khác soạn thảo trước khi trình lãnh đạo Sở; Giúp lãnh đạo Sở: Chuẩn bị văn bản góp ý vào dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan khác gửi lấy ý kiến, chuẩn bị các kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc ban hành, sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực TT & TT ở địa phương. 
    12. Chủ trì hoặc tham gia với các đơn vị liên quan tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật, đôn đốc, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện pháp luật, nội quy, quy chế của cơ quan sở; 
    13. Quản lý tài sản, hồ sơ, tài liệu, lưu trữ bảo mật của đơn vị theo quy định của pháp luật và phân cấp của Giám đốc Sở. 
    14. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH