DANH SÁCH CÁC PHÒNG THANH TRA TỈNH

Tên gọi
Trưởng phòng
Điện Thoại
 1. Văn phòng 
   
 2. Phòng Thanh tra xét khiếu tố
   
 3. Phòng Thanh tra kinh tế - xã hội
   
 4. Phòng xử lý sau thanh tra
   
 

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH