Các phòng, ban

DANH SÁCH CÁC PHÒNG, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ

Tên gọi
Trưởng phòng
Điện Thoại
 1. - Văn phòng 
   
 2. - Thanh tra
   
 3. - Phòng Thi hành văn bản quy phạm pháp luật    
 4. - Phòng Văn bản quy phạm pháp luật    
 5. - Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật    
 6. - Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp    
 7. - Các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở    
        + Phòng công chứng số 1
   
        + Phòng công chứng số 2 


        + Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước

        + Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH