DANH SÁCH LÃNH ĐẠO SỞ

 

STT

 Họ và tên 

Chức vụ  

Email

1

Nguyễn Hùng Tiến

Giám đốc Sở

tiennh.tp@ninhbinh.gov.vn

2

Phạm Văn Thịnh

Phó GĐ Sở

thinhpv.tp@ninhbinh.gov.vn

3

Phạm Minh Thường    

Phó GĐ Sở

thuongpm.tp@ninhbinh.gov.vn

4

Bùi Lam Sơn

Phó GĐ Sở

sonbl.tp@ninhbinh.gov.vn

 

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH