Các phòng, ban

DANH SÁCH CÁC PHÒNG, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ

Tên gọi
Trưởng phòng
 1. - Văn phòng 
 
 2. - Phòng Kế hoạch - Tài chính.  
 3. - Phòng Tổ chức Cán bộ
 
 4. - Phòng Quản lý xây dựng công trình
 
 5. - Phòng Trồng trọt
 
 6. - Phòng Chăn nuôi  
 7. - Phòng Lâm nghiệp  
 8. - Thanh tra Sở
 
 9. - Chi cục Phát triển nông thông
 
 10. - Chi cục Thú ý  
 11. - Chi cục Bảo vệ thực vật
 12. - Chi cục Kiểm lâm
 13. - Chi cục Thuỷ lợi
 14. - Chi cục Thuỷ sản

 15. - Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt báo

 16. - Trung tâm Khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư  
 17. - Trung tâm Giống thuỷ sản nước ngọt  
 18. Trung tâm Tư vấn xây dựng nông nghiệp & PTNT  
 19. Các Ban quản lý dự án thuộc Sở  

 

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH