Các phòng, ban

Cơ cấu tổ chức của Sở gồm:

1) Các phòng chuyên môn nghiệp vụ:

+ Văn phòng Sở

        - Điện thoại: 02293.881.954

+ Phòng Thanh tra

        - Điện thoại: 02293.896.438

+ Phòng Kế hoạch Tổng hợp 
      
        - Điện thoại: 02293.883.387

+ Phòng Quản lý điện năng
         
        - Điện thoại: 02293.875.172
 
+ Phòng Kỹ thuật an toàn - Môi trường

        - Điện thoại: 02293.883.293

+ Phòng Quản lý thương mại

        - Điện thoại: 02293.874.350

+ Phòng Quản lý công nghiệp

        - Điện thoại: 02293.886.215
 

2) Chi cục trực thuộc Sở:

 
         + Chi cục Quản lý Thị trường

                - Điện thoại: 02293.873.468
 
3) Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở:

+ Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại Ninh Bình

       - Điện thoại/Fax: 02293.887.504; 02293.883370
       - Email: ttkhuyencongvaxuctiennb@gmail.com

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH