Các phòng, ban

DANH SÁCH CÁC PHÒNG, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ

  • 1. Văn phòng Sở
  • 2. Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên
  • 3. Thanh tra Sở
  • 4. Phòng Tổ chức Cán bộ
  • 5. Phòng Kế hoạch - Tài chính
  • 6. Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng Giáo dục
  • 7. Phòng Giáo dục chuyên nghiệp - Giáo dục thường xuyên
  • 8. Phòng Giáo dục Trung học
  • 9. Phòng Giáo dục tiểu học
  • 10. Phòng Giáo dục Mầm non

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH