DANH SÁCH LÃNH ĐẠO SỞ Y TẾ

TT
Họ và tên
Chức vụ
Điện thoại Cơ quan
1

Vũ Mạnh Dương

Giám đốc Sở

2

Vũ Văn Cẩn

Phó Giám đốc sở 02293 873.848
3

Ngô Ngọc Quang

Phó Giám đốc sở
4

Thị Bảy

Phó Giám đốc sở

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH