SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH NINH BÌNH

- Địa chỉ: Số 15 Đường Lê Hồng Phong – Phường Vân Giang – Thành phố Ninh Bình – Tỉnh Ninh Bình

- Số điện thoại trực: 02293.871.156

- Số Fax: 02293.883.134

- Email: skhdt@vnn.vn

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH