BỘ MÁY LÃNH ĐẠO SỞ NỘI VỤ

STT

 Họ và tên

 Chức vụ  

1

 Bùi Hoàng Hà

 Giám đốc Sở

2

 Trần Đức Minh

 Phó Giám đốc Sở

3

 Vũ Quốc Uy

 Phó Giám đốc Sở

4  Vũ Tiến Tuấn
 Phó Giám đốc Sở

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH