ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KIM SƠN

 Liên lạc:

- Địa chỉ: Thị trấn Phát Diệm, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình

- Điện thoại/Fax: (0229) 3862051

- Email: 

Website: kimson.ninhbinh.gov.vnI. BAN LÃNH ĐẠO

  • Chủ tịch huyện: Đỗ Hùng Sơn
  • Năm sinh: 1961 
  • Quê quán: Xã Yên Hòa, Yên Mô
  • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế 
  • Trình độ chính trị: Cử nhân
   Email: dohungson3003@gmail.com          

  • Phó Chủ tịch huyện: Đoàn Kim Ly
   Năm sinh: 1959
  • Quê quán: Xã Chất Bình, Kim Sơn
  • Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp 
  • Trình độ chính trị: Cử nhân   
 
    • Phó Chủ tich huyện: Trần Thanh Bình
  • Năm sinh: 1959
  • Quê quán: Xã Quang Thiện, Kim Sơn
  • Trình độ chuyên môn: Đại học Thương mại, cử nhân hành chính
  • Trình độ chính trị: Cao cấp 
    • Phó Chủ tich huyện: Hoàng Văn Phương
  • Năm sinh: 1960
  • Quê quán: Xã Yên Lộc, Kim Sơn
  • Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm
  • Trình độ chính trị: Cao cấp
  • Email: hpt.phuongthuy.ks@gmail.com   

II. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ

1. Phòng Nội vụ

7. Phòng Giáo dục và Đào tạo

2. Phòng Tư pháp

8. Phòng Y tế

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch

9. Phòng Thanh tra huyện

4. Phòng Tài nguyên và Môi trường

10. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

5. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

11. Phòng Công thương

6. Phòng Văn hóa và thông tin

12. Văn phòng HĐND và UBND huyện 

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH