ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN YÊN MÔ

 Liên lạc:

- Địa chỉ: Thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

- Điện thoại/Fax: (0229) 3869005

- Email: 

Website: yenmo.ninhbinh.gov.vnI. BAN LÃNH ĐẠO

  • Chủ tịch huyện: Lê Văn Huân
  • Năm sinh: 
  • Quê quán: 
  • Số điện thoại: 
          
  • Phó Chủ tịch huyện: Bùi Minh Đức
   Năm sinh: 
  • Quê quán: 
  • Số điện thoại: 
 
 
    • Phó Chủ tịch huyện: Vũ Trọng Thứ
  • Năm sinh: 
  • Quê quán: 
  • Số điện thoại: 
  

II. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ

1. Phòng Nội vụ

7. Phòng Giáo dục và Đào tạo

2. Phòng Tư pháp

8. Phòng Y tế

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch

9. Phòng Thanh tra huyện

4. Phòng Tài nguyên và Môi trường

10. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

5. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

11. Phòng Công thương

6. Phòng Văn hóa và thông tin

12. Văn phòng HĐND và UBND huyện

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH