ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN YÊN KHÁNH

 Liên lạc:

- Địa chỉ: Thị trấn Yên Ninh, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

- Điện thoại/Fax: (0229) 3841231

- Email: 

Website: yenkhanh.ninhbinh.gov.vnI. BAN LÃNH ĐẠO


  Chủ tịch: Phạm Ngọc Quý
  • Ngày sinh: 
  • Quê quán: 
  • Trình độ chuyên môn: 
  • Trình độ chính trị: 
  • Email: quypn.yk@ninhbinh.gov.vn
  • Phó Chủ tịch: Đinh Văn Vọng
  • Ngày sinh: 
  • Quê quán: 
  • Trình độ chuyên môn: 
  • Trình độ chính trị: 
  • Email: vongdv.yk@ninhbinh.gov.vn
    • Phó Chủ tịch: Nguyễn Xuân Tuyển
  • Ngày sinh: 
  • Quê quán: 
  • Trình độ chuyên môn: 
  • Trình độ chính trị:
   • Email: tuyennx.yk@ninhbinh.gov.vn
    • Phó Chủ tịch: Nguyễn Thị Thu Hiền
  • Ngày sinh: 
  • Quê quán: 
  • Trình độ chính trị: 
  • Email: hienntt.yk@ninhbinh.gov.vn

II. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ

1. Phòng Nội vụ

7. Phòng Giáo dục và Đào tạo

2. Phòng Tư pháp

8. Phòng Y tế

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch

9. Phòng Thanh tra huyện

4. Phòng Tài nguyên và Môi trường

10. Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn

5. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

11. Phòng Công thương

6. Phòng Văn hóa và Thông tin

12. Văn phòng HĐND và UBND huyện

III. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ
File đính kèm: 

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH