ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHO QUAN

 Liên lạc:

- Địa chỉ: Phố Phong LạcThị trấn Nho Quan, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình

- Điện thoại/Fax: (0229) 3866018

- Email: nhoquan@ninhbinh.gov.vn

Website: nhoquan.ninhbinh.gov.vnI. BAN LÃNH ĐẠO

  • Chủ tịch huyện: Đinh Văn Tiên
  • Năm sinh: 1969 
  • Quê quán: Xã Cúc Phương, Nho Quan
  • Số điện thoại: 0912 129 618 
          

  • Phó Chủ tịch huyện: Trần Văn Sính
   Năm sinh: 1964
  • Quê quán: Xã Thạch Bình, Nho Quan
  • Số điện thoại: 0912 649 049
 
 
    • Phó Chủ tich huyện: Trịnh Đức Hưng
  • Năm sinh: 1962
  • Quê quán: Xã Lạc Vân, Nho Quan
  • Số điện thoại: 0912 431 237
  
    • Phó Chủ tich huyện: Đinh Văn Trang
  • Năm sinh: 1969
  • Quê quán: Xã Phú Lộc, Nho Quan
  • Số điện thoại: 0904  038 113
 

II. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ

1. Phòng Nội vụ

7. Phòng Giáo dục và Đào tạo

2. Phòng Tư pháp

8. Phòng Y tế

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch

9. Phòng Thanh tra huyện

4. Phòng Tài nguyên và Môi trường

10. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

5. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

11. Phòng Dân tộc

6. Phòng Văn hóa và thông tin

12. Phòng Kinh tế và Hạ tầng

III. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ
File đính kèm: 

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH