ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN GIA VIỄN

 Liên lạc:

- Địa chỉ: Thị trấn Me, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

- Điện thoại/Fax: (0229) 3868025

- Email: giavien@ninhbinh.gov.vn

Website: giavien.ninhbinh.gov.vnI. BAN LÃNH ĐẠO

  • Chủ tịch huyện: Hoàng Mạnh Hùng
  • Năm sinh: 1967 
  • Quê quán: Xã Gia Hòa, Gia Viễn
  • Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
  • Trình độ chính trị: Cao cấp

  • Phó Chủ tịch huyện: Lưu Thị Huyền
   Năm sinh: 1971
  • Quê quán: Xã Liên Sơn, Gia Viễn
  • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế chính trị
  • Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị
 
    • Phó Chủ tich huyện: Nguyễn Anh Tuấn
  • Năm sinh: 1962
  • Quê quán: Xã Gia Phong, Gia Viễn
  • Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
  • Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị
  

II. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ

1. Phòng Nội vụ

7. Phòng Giáo dục và Đào tạo

2. Phòng Tư pháp

8. Phòng Y tế

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch

9. Phòng Thanh tra huyện

4. Phòng Tài nguyên và Môi trường

10. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

5. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

11. Phòng Công thương

6. Phòng Văn hóa và Thông tinIII. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ
File đính kèm: 

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH