ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HOA LƯ

 Liên lạc:

- Địa chỉ: Thị trấn Thiên Tôn, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

- Điện thoại/Fax: (0229) 3622523

- Email: 

Website: hoalu.ninhbinh.gov.vnI. BAN LÃNH ĐẠO

  • Chủ tịch : Vũ Văn Huân
  • Ngày sinh: 14/8/1959
  • Quê quán: Xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư
  • Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp II Hà Bắc, chuyên ngành Kỹ sư trồng trọt

  • Trình độ chính trị: Cao cấp  • Phó Chủ tịch: Bùi Duy Quang
  • Ngày sinh: 01/01/1971
  • Quê quán: Xã Tân An, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương
  • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh
  • Trình độ chính trị: Cao cấp
    
  • Phó Chủ tịch: Nguyễn Thị Cúc
  • Ngày sinh: 11/7/1966
  • Quê quán: Xã Gia Lập, Gia Viễn
  • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh
  • Trình độ chính trị: Cao cấp
  
    
  • Phó Chủ tịch: Nguyễn Quốc Hưng
  • Ngày sinh: 08/9/1971
  • Quê quán: Xã Đông Phong, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh
  • Trình độ chuyên môn: Đại học Kỹ thuật Mật mã, chuyên ngành Kỹ thuật Mật mã; Đại học Thương mại Hà Nội, chuyên ngành Kế toán
  • Trình độ chính trị: Cử nhân

II. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ

1. Phòng Nội vụ

7. Phòng Giáo dục và Đào tạo

2. Phòng Tư pháp

8. Phòng Y tế

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch

9. Phòng Thanh tra huyện

4. Phòng Tài nguyên và Môi trường

10. Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn

5. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

11. Phòng Kinh tế và hạ tầng

6. Phòng Văn hóa và Thông tin


BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH