UBND Thành phố Tam Điệp

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ TAM ĐIỆP

 Liên lạc:

- Địa chỉ: Tổ 10, Phường Bắc Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình

- Điện thoại/Fax: (0229) 3864016

- Email: nhoquan@ninhbinh.gov.vn

Website: nhoquan.ninhbinh.gov.vnI. BAN LÃNH ĐẠO

  • Chủ tịch : Dương Đức Đằng
  • Ngày sinh: 20/3/1973
  • Quê quán: Xã Cúc Phương, Nho Quan
  • Số điện thoại: 0912 129 618 
          

  • Phó Chủ tịch : Hà Ngọc Triệu
   Ngày sinh: 15/10/1959
  • Quê quán: Xã Thạch Bình, Nho Quan
  • Số điện thoại: 0912 649 049
 
 
    • Phó Chủ tich huyện: Vũ Thành Tôn
  • Ngày sinh: 28/2/1970
  • Quê quán: Xã Lạc Vân, Nho Quan
  • Số điện thoại: 0912 431 237
  

II. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ

1. Phòng Nội vụ

7. Phòng Giáo dục và Đào tạo

2. Phòng Tư pháp

8. Phòng Y tế

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch

9. Phòng Thanh tra thành phố

4. Phòng Tài nguyên và Môi trường

10. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

5. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

11. Phòng Văn hóa và Thông tin

6. Phòng Quản lý đô thị

12. Phòng Kinh tế 

III. CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

1. Đài truyền hình

6. Ban Quản lý chợ Đồng Giao

2. Trung tâm Văn hóa Thông tin và thể thao

7. Nhà máy xử lý chất thải rắn Ninh Bình

3. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên

8. Hội chữ thập đỏ

4. Đội kiểm tra trật tự đô thị

9. Hội người mù

5. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố


III. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ
File đính kèm: 

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH