UBND Thành phố Ninh Bình

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NINH BÌNH

 Liên lạc:

- Địa chỉ: Số 33, Đường Lê Đại Hành, phường Thanh Bình, Thành phố Ninh Bình

- Điện thoại/Fax: (0229) 3887252

- Email: tpninhbinh.gov.vn@gmail.com

Website: tpninhbinh.ninhbinh.gov.vnI. BAN LÃNH ĐẠO

  • Chủ tịch : Đinh Văn Thứ
  

  • Phó Chủ tịch : Vũ Hoài Chương
 
    • Phó Chủ tịch: Đinh Thị Mỹ Hạnh
 
  

II. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ

1. Phòng Nội vụ

7. Phòng Giáo dục và Đào tạo

2. Phòng Tư pháp

8. Phòng Y tế

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch

9. Phòng Thanh tra 

4. Phòng Tài nguyên và Môi trường

10. Văn phòng HĐND và UBND thành phố

5. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội6. Phòng Văn hóa và Thông tinBẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH