LÃNH ĐẠO BAN TỔ CHỨC TỈNH ỦY 

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Trương Đức Lộc

Trưởng ban

2

Vũ Thị Thúy Lâm

Phó trưởng ban Thường trực

3

Phạm Ngọc Hưng

Phó trưởng ban

4

Phạm Đình Vinh

Phó trưởng ban

5

Phạm Thanh Hà

Phó trưởng ban

 

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH