LÃNH ĐẠO BAN UỶ BAN KIỂM TRA TỈNH UỶ

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Tô Văn Từ

Chủ nhiệm UBKT

2

Vũ Quốc Thanh

Phó chủ nhiệm TT 

3

Vũ Gia Long

Phó chủ nhiệm

4

Nguyễn Ngọc Lời

Phó chủ nhiệm

5

Phạm Văn Lương

Chánh Văn phòng

6

Vũ Đức Thuận

Phó Chánh Văn phòng

7

Vũ Thị Bích Đào

Phó Chánh Văn phòng

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH