CÁC ĐỒNG CHÍ TRONG BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH
KHÓA XXI (NHIỆM KỲ 2015-2020)

 

       

Đồng chí
Nguyễn Thị Thanh


Đồng chí 
Nguyễn Tiến Thành

Đồng chí 
Đinh Văn Điến


Đồng chí 
Trần Hồng Quảng

       

 Đồng chí
Đinh Chung Phụng

Đồng chí
      Tống Quang Thìn         

Đồng chí
Nguyễn Ngọc Thạch

 
Đồng chí
Nguyễn Ngọc Thạch

       

Đồng chí
Đinh Hoàng Dũng


Đồng chí

Trương Đức Lộc

Đồng chí

Vũ Công Hoan
 

 Đồng chí
Bùi Mai Hoa

       
Đồng chí

Mai Văn Tuất

 Đồng chí

Phạm Quang Ngọc

 Đồng chí

Đinh Việt Dũng

 Đồng chí

Đinh Thị Thúy Ngần

       
Đồng chí
Lưu Danh Tuyên


 Đồng chí
Nguyễn Kim Toàn


 Đồng chí
Phạm Thị Thủy


 Đồng chí
Đinh Thị Phượng


       
Đồng chí
Bùi Thiện Thi

Đồng chí
Đỗ Việt Anh

Đồng chí
Trịnh Xuân Hồng       
Đồng chí
Lê Hữu Quý

 Đồng chí
Trần Song Tùng

 Đồng chí
Bùi Hoàng Hà

 Đồng chí
Nguyễn Sỹ Trí

       
Đồng chí
Bùi Văn Phương

Đồng chí
Vũ Thị Thúy Lâm

Đồng chí
Vũ Nam Tiến

Đồng chí
Nguyễn Thị Hồng Hạnh
       
 Đồng chí
Nguyễn Toàn
 Thắng

Đồng chí
Trương Cộng Hòa


 Đồng chí
Nguyễn Tất Tiến


 Đồng chí
Lê Trọng Thành


       
Đồng chí
Lê Ngọc Hồng

 Đồng chí
Đinh Ngọc Hà

 Đồng chí
Bùi Thành Đông

 Đồng chí
Vũ Văn Kiểm

       
 Đồng chí
Nguyễn Hoàng Hà

 Đồng chí
Nguyễn Cao Sơn

 Đồng chí
Vũ Quốc Thanh

 Đồng chí
Lã Trường Sinh

       
 Đồng chí

Tô Văn Từ

 Đồng chí
Đinh Hồng Thái

 Đồng chí
Nguyễn Thị Tỉnh

 Đồng chí
Mai Khanh

       

Đồng chí
Lê Xuân Minh

Đồng chí
Đinh Công Toản

Đồng chí
Vũ Mạnh Dương


 

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH