Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

CÁC ĐỒNG CHÍ TRONG BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH 
KHÓA XXI (NHIỆM KỲ 2015-2020)

 

       
 Đồng chí
Nguyễn Thị Thanh
Đồng chí
Trần Hồng Quảng 
Đồng chí
Đinh Văn Điến 
Đồng chí
Đinh Công Toản
       
Đồng chí
Đinh Chung Phụng 
Đồng chí
Tống Quang Thìn 
Đồng chí
Nguyễn Ngọc Thạch 
Đồng chí
Nguyễn Ngọc Thạch
 
       
 Đồng chí
Đinh Hoàng Dũng
Đồng chí
Trương Đức Lộc 
Đồng chí
Vũ Công Hoan 
Đồng chí
Bùi Mai Hoa 
       
Đồng chí
Mai Văn Tuất 
Đồng chí
Phạm Quang Ngọc 
Đồng chí
Đinh Việt Dũng 
Đồng chí
Đinh Thị Thúy Ngần 
       
Đồng chí
Lưu Danh Tuyên
 Đồng chí
Nguyễn Kim Toàn
 Đồng chí
Phạm Thị Thủy
 Đồng chí
Đinh Thị Phượng
       
Đồng chí
Bùi Thiện Thi 
Đồng chí
Đỗ Việt Anh 
Đồng chí
Trịnh Xuân Hồng
 
Đồng chí
Vũ Mạnh Dương 
       
Đồng chí
Lê Hữu Quý
 Đồng chí
Trần Song Tùng
 Đồng chí
Bùi Hoàng Hà
 Đồng chí
Nguyễn Sỹ Trí
       
 Đồng chí
Bùi Văn Phương
Đồng chí
Vũ Thị Thúy Lâm
 
Đồng chí
Vũ Nam Tiến
 
Đồng chí
Nguyễn Thị Hồng Hạnh
 
       
 Đồng chí
Nguyễn Toàn Thắng
Đồng chí
Trương Cộng Hòa
 Đồng chí
Nguyễn Tất Tiến
 Đồng chí
Lê Trọng Thành
       
Đồng chí
Lê Ngọc Hồng
 Đồng chí
Đinh Ngọc Hà
 Đồng chí
Bùi Thành Đông
 Đồng chí
Vũ Văn Kiểm
       
 Đồng chí
Nguyễn Hoàng Hà
 Đồng chí
Nguyễn Cao Sơn
 Đồng chí
Vũ Quốc Thanh
 Đồng chí
Lã Trường Sinh
       
 Đồng chí
Tô Văn Từ
 Đồng chí
Đinh Hồng Thái
Đồng chí
Nguyễn Thị Tỉnh
 Đồng chí
Mai Khanh
       

Đồng chí
Lê Xuân Minh


 

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH