Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

 

Đồng chí

Nguyễn Thị Thanh

 

Đồng chí

Trần  Hồng Quảng

 

Đồng chí

Đinh Văn Điến

 

Đồng chí

Bùi Mai Hoa

 

Đồng chí

Đinh Chung Phụng

 

 

Đồng chí

Đinh Hoàng Dũng

 

 

Đồng chí

Nguyễn Ngọc Thạch

 

Đồng chí

Trương Đức Lộc

       

 

Đồng chí

Phạm Quang Ngọc

 

 

Đồng chí

Tống Quang Thìn

 

 

Đồng chí

Mai Văn Tuất

 


Đồng chí

Lưu Danh Tuyên

 
       

Đồng chí

Lê Hữu Quý

Đồng chí

Tô Văn Từ

 

 

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH