Đồng chí Nguyễn Thị Thanh

   UV Ban chấp hành TW Đảng
      Bí thư Tỉnh uỷ 
      Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh
 

                                                         
                     Đồng chí Nguyễn Tiến Thành              Đồng chí Đinh Văn Điến

            Phó Bí thư Thường trực  
       Tỉnh uỷ 

               Phó Bí thư Tỉnh uỷ 
               Chủ tịch UBND tỉnh


 

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH