​Bộ máy lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình


​Bộ máy lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình


STT

HỌ TÊN

CHỨC DANH

1

Đỗ Việt Anh

Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình

2

Phạm Ngọc Quang

Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình

3

Bùi Văn Hiền

Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình


BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH