Bộ máy lãnh đạo HĐND tỉnh Ninh Bình


STT

HỌ TÊN

CHỨC DANH

1

Trần Hồng Quảng

 Chủ tịch HĐND tỉnh

2

Bùi Mai Hoa

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

3

Đinh Ngọc Hà

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

4

Trịnh Xuân Hồng

Chánh văn phòng HĐND tỉnh

 

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH